svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ชาวนาเฮ! ธ.ก.ส. เคาะจ่ายเงินไร่ละ 1,000 งวดแรก 1หมื่นล้าน 24พ.ย.นี้

22 พฤศจิกายน 2565
349

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. อนุมัติจ่ายเงินประกันรายได้ ลดต้นทุนการเพาะปลูกไร่ละ 1,000 บาท ให้ชาวนา 8แสนราย งวดแรกวงเงิน 1หมื่นล้านบาท โดยจะมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการในการ โอนเงินวันแรก 24 พ.ย.นี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการธ.ก.ส ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมมาตรการคู่ขนานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก และ ยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างยั่งยืน วงเงิน 81,265 ล้านบาท

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 4.68 ล้านครัวเรือน ซึ่งจะจ่ายเงินงวดแรก วงเงิน 1 หมื่นล้านบาทให้กับเกษตรกร 8 แสนราย ตามโครงการ สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ ในวันที่ 24 พ.ย.265 โดยจะมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการโอนเงินวันแรก

นอกจากนี้ยังมีโครงการช่วยเหลืออื่นๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรภาย ใต้วงเงินดังกล่าวอีก 3 โครงการ ได้แก่

-  โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและภัยธรรมชาติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด

ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 1.5 หมื่นบาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน  ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 1.4 หมื่นบาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน  ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1 หมื่นบาท ครัวเรือนละไม่เกิน30 ตัน  ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1.1 หมื่นบาท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 25 ตัน และ ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 1.2 หมื่นบาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

-  มาตรการคู่ขนาน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น ผ่าน 3.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66 เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าว

โดยไม่ต้องเร่งขายข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและราคาตกต่ำวงเงินสินเชื่อรวม 2.55 หมื่นล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ยกับเกษตรกร นอกจากนี้จะช่วยเหลือค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก 1.5 พันบาทต่อตัน กรณีเกษตรกรเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางตนเอง

-  โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และ สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2565/66 สำหรับสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชนที่ประกอบธุรกิจรวบรวมข้าว จากเกษตรกรสมาชิก เกษตรกรทั่วไป กำหนดวงเงินกู้สำหรับสหกรณ์การเกษตรแห่งละไม่เกิน 300 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรแห่งละ ไม่เกิน 20 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน 5 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อรวม 1 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ซึ่งคิดจากสถาบันฯ เพียง 1%ต่อปี ระยะเวลาการจ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566