svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ชาวนาเฮ! ธ.ก.ส. เคาะจ่ายเงินไร่ละ 1,000 งวดแรก 1หมื่นล้าน 24พ.ย.นี้

22 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. อนุมัติจ่ายเงินประกันรายได้ ลดต้นทุนการเพาะปลูกไร่ละ 1,000 บาท ให้ชาวนา 8แสนราย งวดแรกวงเงิน 1หมื่นล้านบาท โดยจะมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการในการ โอนเงินวันแรก 24 พ.ย.นี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการธ.ก.ส ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมมาตรการคู่ขนานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก และ ยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างยั่งยืน วงเงิน 81,265 ล้านบาท

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 4.68 ล้านครัวเรือน ซึ่งจะจ่ายเงินงวดแรก วงเงิน 1 หมื่นล้านบาทให้กับเกษตรกร 8 แสนราย ตามโครงการ สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ ในวันที่ 24 พ.ย.265 โดยจะมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการโอนเงินวันแรก

นอกจากนี้ยังมีโครงการช่วยเหลืออื่นๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรภาย ใต้วงเงินดังกล่าวอีก 3 โครงการ ได้แก่

-  โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและภัยธรรมชาติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด

ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 1.5 หมื่นบาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน  ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 1.4 หมื่นบาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน  ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1 หมื่นบาท ครัวเรือนละไม่เกิน30 ตัน  ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1.1 หมื่นบาท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 25 ตัน และ ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 1.2 หมื่นบาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

-  มาตรการคู่ขนาน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น ผ่าน 3.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66 เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าว

โดยไม่ต้องเร่งขายข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและราคาตกต่ำวงเงินสินเชื่อรวม 2.55 หมื่นล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ยกับเกษตรกร นอกจากนี้จะช่วยเหลือค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก 1.5 พันบาทต่อตัน กรณีเกษตรกรเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางตนเอง

-  โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และ สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2565/66 สำหรับสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชนที่ประกอบธุรกิจรวบรวมข้าว จากเกษตรกรสมาชิก เกษตรกรทั่วไป กำหนดวงเงินกู้สำหรับสหกรณ์การเกษตรแห่งละไม่เกิน 300 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรแห่งละ ไม่เกิน 20 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน 5 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อรวม 1 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ซึ่งคิดจากสถาบันฯ เพียง 1%ต่อปี ระยะเวลาการจ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566

logoline