svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

"มนัญญา" ย้ำรักษาคุณภาพส่งออกทุเรียน ผลไม้ไทย-จีน สวมสิทธิ์แจ้งดำเนินคดี

09 กันยายน 2565

กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ประชุมกระชับแนวปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกทุเรียนและผักผลไม้ส่งออกของไทย เพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อประเทศคู่ค้า  ทั้งนี้เพื่อขยายมูลค่าเศรษฐกิจของ 2 ประเทศ

 

"นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์"  รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้รับรายงานจาก นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ว่าเมื่อวันที่ 5  ก.ย. 2565 ที่ผ่านมา  ได้ประชุมผ่านระบบ Online กับ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร อัครราชทูต ฝ่ายการเกษตรประจำกรุงปักกิ่ง กงศุลเกษตร นครกวางโจว และนครเซี่ยงไฮ้  พร้อมด้วยนายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง นายสมบัติ ตงเต๊า  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นด่านนำเข้า-ส่งออกทางเรือ ทางบก ทางอากาศทั่วประเทศ

 

มนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รมช.เกษตรและสหกรณ์

 

ติดตามกระบวนการส่งออกทุเรียน และผลไม้ไทยสู่จีน เพื่อรักษาความเชื่อมั่น คุณภาพมาตรฐาน ตามพิธีสารไทย-จีน ว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ไทยผ่านประเทศที่สามเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายที่ได้ไปว่า ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงพิธีสาร และอย่าให้มีการสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยส่งออกอย่างเด็ดขาด พบผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

 

"นายระพีภัทร์" กล่าวว่า  ปัจจุบันมีทุเรียนส่งออกไปจีน แล้ว กว่า 7 แสนตัน มูลค่ามากกว่า 72,000 ล้านบาท ( 1 ม.ค.-1 ก.ย. 65) และเพื่อส่งเสริมและรักษาตลาดการส่งออกทุเรียนและผลไม้ไทยที่ดีมีคุณภาพ  ไม่มีการปนเปื้อนของแมลงศัตรูพืชและไม่ให้มีผลไม้คุณภาพต่ำไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดหลุดออกไป

 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

 

จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชทั้งหมดทุกช่องทาง เข้มงวดการตรวจสอบคุณภาพผลไม้ทั้งระบบ และให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1-8 ร่วมตรวจสอบย้อนกลับกระบวนงาน ตรวจคุณภาพ ถิ่นกำเนิด และการปนเปื้อนแมลงศัตรูพืช ตาม พรบ.กักพืชฯ   และพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับให้ผ่านระบบ e-Phyto (E-Phytosanitary Certificate) รวมถึงให้ทวนสอบแปลงการผลิต GAP และ GMP  ที่รับรองโรงคัดบรรจุ และผู้ส่งออก  ทั้งนี้ไทยต้องเข้มงวดในทุกมาตรการ ซึ่งต้องอาศัยทุกภาคส่วนในการให้ความร่วมมือเพื่อให้ทุเรียนและผลไม้ไทยมีคุณภาพดีที่สุดของโลก

 

สำหรับแนวปฏิบัติกำหนดให้ 

 

1. สวนทุเรียนและหรือสวนผลไม้ส่งออกต้องได้รับการขึ้นทะเบียน (GAP) และโรงคัดบรรจุหรือล้ง (GMP) จากไทยและศุลกากรจีน และศุลกากรจีนได้ประกาศรับรองเลขทะเบียนพร้อมแล้ว 

 

2. การตรวจสอบทุเรียนส่งออกในโรงคัดบรรจุ เพื่อรับรองสุขอนามัยพืช เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตาม  "คู่มือปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืชในการส่งออกทุเรียนไปจีน” อย่างเคร่งครัด หากตรวจพบต้องสงสัยให้ตรวจสอบย้อนกลับ และปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

 

"มนัญญา" ย้ำรักษาคุณภาพส่งออกทุเรียน ผลไม้ไทย-จีน สวมสิทธิ์แจ้งดำเนินคดี

 

3. หากตรวจพบหรือต้องสงสัยว่า ผู้ประกอบการส่งเอกสารแนบหรือหลักฐานอันเป็นเท็จ ให้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ประกอบการที่แจ้งข้อความเท็จต่อทางราชการ ในการยื่นขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช (พก.๗)  เพื่อส่งออกทุเรียนไปจีน เฉพาะรายที่สงสัยว่ากระทำผิดนั้นทันที 

 

4. ชะลอการคัดบรรจุเพื่อส่งออกชั่วคราว ตามพิธีสารไทย-จีน ภายใต้ข้อตกลงการส่งออกผลไม้สด 

 

5. ทุกล้งที่ส่งออกไปยังจีนต้องมีมาตรการ COVID PLUS ตามมาตรการ ZERO COVID ที่ประเทศจีนกำหนด พร้อมกับการปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศที่จังหวัดในพื้นที่นั้นๆ กำหนดเป็นมาตรการเฉพาะ

 

 

"มนัญญา" ย้ำรักษาคุณภาพส่งออกทุเรียน ผลไม้ไทย-จีน สวมสิทธิ์แจ้งดำเนินคดี

 

ทั้งนี้ที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตร(กวก.) ได้พัฒนาให้แปลงเกษตรกรเข้าสู่การรับรอง แปลงที่ดี (GAP) กรณีโรงคัดบรรจุหรือล้ง  ให้เข้าระบบการรับรองโรงคัดบรรจุที่ดี  (GMP) ซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออก อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศอาจมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามกฎหมายและนโยบายของประเทศนั้นๆ

 

"มนัญญา" ย้ำรักษาคุณภาพส่งออกทุเรียน ผลไม้ไทย-จีน สวมสิทธิ์แจ้งดำเนินคดี

 

สำหรับด่านของกวก.มี 48 ด่าน ทางบก 29  ทางเรือ 12  ทางอากาศ 7 ด่าน มีหน้าที่ในการตรวจสินค้าเกษตรส่งออกไปยังประเทศปลายทาง โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายของกรมวิชาการเกษตร 4 ฉบับคือ พรบ.กักพืช  พ.ศ. 2507 พรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 พรบ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518 พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535   ปัจจุบันผลไม้สดที่อนุญาตให้นำเข้าและส่งออก ตามที่ทั้งสองฝ่ายกําหนดเป็นผลไม้ไทย 22 ชนิด และผลไม้จีน จํานวน 23 ชนิด อาทิ ทุเรียน ลําไย ลิ้นจี่ มังคุด มะม่วง ชมพู่ กล้วย มะพร้าว สับปะรด ขนุน เงาะ ส้มโอ เป็นต้น