svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ก.คลัง ใจป้ำ “บัตรคนจนรอบใหม่” จัดงบให้ไม่จำกัด มีลุ้นช่วยค่าเช่าบ้าน

16 สิงหาคม 2565
1.9 k

กระทรวงการคลัง ใจป้ำ แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่อั้น หลังลงนามร่วม 47 หน่วยงาน เปิดลงทะเบียน 7 พันจุด พร้อมให้ปชช.ลงทะเบียนใหม่รอบใหม่ 5 ก.ย.-19 ต.ค. 65 นี้ เพื่อให้ทันใช้งานปลายก.พ.66 เผยข่าวดี มีลุ้นอาจช่วยค่าเช่าบ้าน

ก.คลัง ใจป้ำ “บัตรคนจนรอบใหม่” จัดงบให้ไม่จำกัด มีลุ้นช่วยค่าเช่าบ้าน

ความคืบหน้าโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด ทางด้านนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการให้แก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติในการคัดกรองเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบุตัวตนผู้มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

โดยโครงการฯ ได้รับความร่วมจากหน่วยงานอีก 47 หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนและหน่วยงานที่ช่วยในการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นผู้มีรายได้น้อยตามหลักเกณฑ์ที่โครงการฯ กำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทะเบียนมีคุณสมบัติเป็นผู้มีรายได้น้อยตัวจริงที่สมควรได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ตลอดจนเป็นการช่วยให้รัฐบาลใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ กระทรวงการคลังจึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมในพิธีทั้งสิ้น 37 หน่วยงาน

แบ่งเป็นหน่วยงานรับลงทะเบียน จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรมบัญชีกลาง (สำนักงานคลังจังหวัด) กรมการปกครอง (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ) กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขต) และสำนักงานเมืองพัทยา และหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติที่มาเข้าร่วมพิธีลงนามวันนี้ จำนวน 33 หน่วยงาน จากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติทั้งสิ้น 47 หน่วยงาน

ก.คลัง ใจป้ำ “บัตรคนจนรอบใหม่” จัดงบให้ไม่จำกัด มีลุ้นช่วยค่าเช่าบ้าน

เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยจะเป็นผู้แทนในการลงนามของธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุน สำหรับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เข้าร่วมลงนามในวันนี้ ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา กรมที่ดิน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ก.คลัง ใจป้ำ “บัตรคนจนรอบใหม่” จัดงบให้ไม่จำกัด มีลุ้นช่วยค่าเช่าบ้าน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมการขนส่งทางบก กรมการกงสุล กรมราชทัณฑ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมควบคุมโรค สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมหม่อนไหม การท่าเรือแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลัง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งหน่วยงานทั้งหมดจะร่วมมือกันดำเนินการในโครงการฯ ปี 2565 เช่น การรับลงทะเบียน การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน การประมวลผล การจัดทำฐานข้อมูล การประกาศผลผู้มีสิทธิ์ เป็นต้น ให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

ก.คลัง ใจป้ำ “บัตรคนจนรอบใหม่” จัดงบให้ไม่จำกัด มีลุ้นช่วยค่าเช่าบ้าน

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า การลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ กระทรวงการคลังยืนยันว่า ไม่ได้นำเรื่องงบประมาณที่จะใช้ มาเป็นตัวกำหนดว่า จะต้องมีผู้ได้รับสิทธิ์เท่าใด จากปัจจุบันที่มีผู้ได้สิทธิ์ 13.3 ล้านคน ตั้งงบประมาณช่วยเหลือปีละ 4.8 หมื่นล้านบาท การช่วยเหลืออาจจะได้เท่าเดิม หรือเพิ่มเป็น 15 ล้านคนก็ได้ วงเงินช่วยเหลือไม่จำกัด ถ้าผู้ลงทะเบียนเข้าเกณฑ์ คลังก็ให้ทั้งหมด ไม่มีข้อจำกัดกรอบวงเงินว่าจะให้กี่ราย

 

ส่วนที่ถามว่าบัตรรอบใหม่จะมีการช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ช่วยค่าไฟเพิ่มเติมจากมาตรฐานของบัตร หรือไม่ ก็เป็นบางช่วงที่ประชาชนมีความลำบาก ปีที่ผ่านมามีโควิด-19 ช่องทางที่รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือกับประชาชนส่วนใหญ่รัฐบาลจะมองไปที่ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้มีความยากจน ซึ่งเงินไม่พอใช้อยู่แล้ว ก็จะลงไปเยียวยาดูแลคนระดับนี้ก่อน เติมให้ไปในภาวะเศรษฐกิจที่มันถดถอย

ก.คลัง ใจป้ำ “บัตรคนจนรอบใหม่” จัดงบให้ไม่จำกัด มีลุ้นช่วยค่าเช่าบ้าน

“ถามว่าคนจนยังจนอยู่อย่างนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีโควิดช่วง 2 ปี วันนี้คนจนอาจจะลดลงมาก เพราะรัฐบาลได้ทำสร้างงานสร้างอาชีพไปค่อนข้างมาก แต่โควิดเกิดทั่วโลก มีสงครามยูเครนรัสเซีย ทำให้การค้าขายซบเซา”

 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้กำหนดวันลงทะเบียนโครงการฯ เป็นช่วงระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565

โดยประชาชนที่มีคุณสมบัติและต้องการได้รับสวัสดิการภายใต้โครงการฯ ปี 2565 ทุกคนจะต้องลงทะเบียนใหม่ ผ่านช่องทางการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือhttps://welfare.mof.go.th และช่องทางการลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานเมืองพัทยา สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธนาคารออมสิน และสาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) รวมทั้ง จุดให้บริการของธนาคารดังกล่าวมากกว่า 7,000 แห่ง โดยประชาชนสามารถดูรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

ก.คลัง ใจป้ำ “บัตรคนจนรอบใหม่” จัดงบให้ไม่จำกัด มีลุ้นช่วยค่าเช่าบ้าน