svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯให้"ข้าราชการตุลาการ" พ้นจากตำแหน่ง

09 พฤศจิกายน 2565
1.9 k

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้"ข้าราชการตุลาการ"พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจาก มติ ก.ต.เห็นว่าไม่เหมาะสมและไม่เห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง"ผู้พิพากษาอาวุโส"

 

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.65  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งโดยมีเนื้อหาว่า ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากราชการและพ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

 

เนื่องจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ในการประชุม ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 และครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ซึ่งมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส และที่ประชุมมี มติเห็นว่าไม่เหมาะสมและไม่เห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส จำนวน 3 ราย ดังนี้

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯให้"ข้าราชการตุลาการ" พ้นจากตำแหน่ง

1. นายวิชิต ลีธรรมชโย พ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

 

2. นายสุพิศ ประณีตพลกรัง พ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

 

3. นายจรัญ เนาวพนานนท์  พ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการ ทั้ง 3 ราย พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง