เดินหน้าต่อ "เครื่องแบบตำรวจสภาฯ" ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ลงนามประกาศประธานรัฐสภาว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปี2565เผยแพร่ลง"ราชกิจจาฯ" ให้สวมใส่อย่างพร้อมเพียง สิ้นเดือนธ.ค.65 (ชมตัวอย่างเครื่องแบบและเครื่องประดับชุดแบบใหม่)

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

ภายหลังรัฐสภาออกประกาศประธานรัฐสภา จัดหาเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาแบบใหม่  ท่ามกลางเสียงสนับสนุนและไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐสภาจำนวนหนึ่งเคยยื่นหนังสือคัดค้านต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ว่า เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาที่สวมใส่อยู่ในปัจจุบัน ได้แค่ 6 เดือน ต้องเปลี่ยนเครื่องแบบใหม่กันอีกแล้ว อาจสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินหรือไม่   

 

สำหรับชุดเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาต่อ 1 ชุด  ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบตกชุดละประมาณ 5,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่ 1 คนจะได้รับการแจกคนละ 2 ชุด  โดยปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำรัฐสภาจำนวนกว่า 200 คน ซึ่งเท่ากับว่าจะต้องใช้งบประมาณไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศประธานรัฐสภา ว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๕  ซึ่งลงนามโดยนายชวน  หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ ประธานรัฐสภาว่าด้วย "เครื่องแบบตำรวจสภาฯ" ปี2565

 

อย่างไรก็ตามได้มีการระบุไว้ใน บทเฉพาะกาล ข้อ ๓๓ ในช่วงแรกของการบังคับใช้ประกาศนี้ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาแต่งเครื่องแบบ ตามแบบเดิมไปพลางก่อนจนกว่าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะดำเนินการจัดหาเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ ตำรวจรัฐสภาแล้วเสร็จ ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด าเนินการจัดหาเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาตามประกาศนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

 

ประกาศประธานรัฐสภา ว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา พ.ศ. 2565 มีเนื้อหาว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเครื่องแบบให้ครอบคลุมการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา และปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัย

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.๒๕๑๘ ประธานรัฐสภา จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศประธานรัฐสภาว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา พ.ศ. 2565"

 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศประธานรัฐสภาว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖

 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ "ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา" หมายความว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ฝ่ายรัฐสภา "ผู้อำนวยการสำนัก" หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการภายในของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา "ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน" หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาที่ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชา กลุ่มงานในส่วนราชการภายในของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการรักษา ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา "เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา" หมายความว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา ซึ่งทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สินภายในบริเวณรัฐสภา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา

 

ข้อ ๕ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาแต่งเครื่องแบบให้เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศนี้ ให้ผู้อำนวยการสำนักซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภามีสิทธิแต่งเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจ รัฐสภาตามประกาศนี้

 

หมวด ๑ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา

 

ข้อ ๖ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา มี ๗ ชนิด คือ

 

(๑) เครื่องแบบเสื้อเชิ้ตคอพับสีกรมท่า

(๒) เครื่องแบบเสื้อนอกคอแบะสีกรมท่า

(๓) เครื่องแบบสนามสีกรมท่า

(๔) เครื่องแบบปกติขาว

(๕) เครื่องแบบครึ่งยศ

(๖ ) เครื่องแบบเต็มยศ

(๗) เครื่องแบบสโมสร

 

เครื่องแบบตาม (๔) - (๗) ให้เป็นไปตามประกาศประธานรัฐสภาว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการรัฐสภา

 

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ ประธานรัฐสภาว่าด้วย "เครื่องแบบตำรวจสภาฯ" ปี2565

ข้อ ๗ เครื่องแบบเสื้อเชิ้ตคอพับสีกรมท่า ประกอบด้วย

(๑ ) หมวกทรงหม้อตาลสีกรมท่าหรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกรมท่าหรือหมวกทรงอ่อน สักหลาด (หมวกเบเร่ต์) สีดำ 

(๒) เสื้อเชิ้ตคอพับแขนยาวสีกรมท่า

(๓) กางเกงขายาวหรือกระโปรงสีกรมท่า

(๔) เข็มขัดด้ายถักสีดำ 

(๕) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ

 

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ ประธานรัฐสภาว่าด้วย "เครื่องแบบตำรวจสภาฯ" ปี2565

ข้อ ๘ เครื่องแบบเสื้อนอกคอแบะสีกรมท่า ประกอบด้วย

(๑) หมวกทรงหม้อตาลสีกรมท่าหรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกรมท่า

(๒) เสื้อนอกคอแบะแขนยาวสีกรมท่า

(๓) กางเกงขายาวหรือกระโปรงสีกรมท่า

(๔) เข็มขัดด้ายถักสีดำ

(๕) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดำ

 

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ ประธานรัฐสภาว่าด้วย "เครื่องแบบตำรวจสภาฯ" ปี2565

 

ข้อ ๙ เครื่องแบบสนามสีกรมท่า ประกอบด้วย

(๑) หมวกทรงอ่อนสักหลาด (หมวกเบเร่ต์) สีดำ หรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ

(๒) เสื้อสนามสีกรมท่าแขนยาว

(๓) กางเกงขายาวกระเป๋าย่ามสีกรมท่า

(๔) เข็มขัดด้ายถักสีดำ

(๕) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังหรือหนังกึ่งผ้าใบสีดำ

 

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ ประธานรัฐสภาว่าด้วย "เครื่องแบบตำรวจสภาฯ" ปี2565

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ ประธานรัฐสภาว่าด้วย "เครื่องแบบตำรวจสภาฯ" ปี2565

 

 

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ ประธานรัฐสภาว่าด้วย "เครื่องแบบตำรวจสภาฯ" ปี2565

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ ประธานรัฐสภาว่าด้วย "เครื่องแบบตำรวจสภาฯ" ปี2565

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

ประธานรัฐสภา ว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ชมคลิป >>>> ราชกิจจาฯออกประาศประธานรัฐสภา เครื่องแบบจนท.ตำรวจสภา

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด