ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังนี้..

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง และความเสี่ยงที่ท้องที่นอกราชอาณาจักรจะเป็นแหล่งแพร่ของโรคมีน้อยลง และมีความใกล้เคียงกัน ประกอบกับการได้รับวัคชีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประชาชนในราชอาณาจักรมีความครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

 

อีกทั้งผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรส่วนใหญ่ล้วนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  แล้ว ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของประเทศไทยในการเปิดรับผู้เดินทางจากทั่วโลก และเพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ที่อาจจะเข้ามาในราชอาณาจักร มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ สธ. ยกเลิก 7 ประเทศ เขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโควิด-19  
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ จึงเห็นสมควรให้มีการประกาศยกเลิก 7 ประเทศ จากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ดังนี้ 

 

  1. สาธารณรัฐอิตาลี (talian Republic) 
  2. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Islamic Republic of Iran) 
  3. มาเลเซีย (Malaysia)
  4. ราชอาณาจักรกัมพูชา(Kingdom of Cambodia) 
  5. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People's Democratic Republic)
  6. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
  7. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar) 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ สธ. ยกเลิก 7 ประเทศ เขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโควิด-19

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ โรคติตต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักร ที่เป็นเขตติตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๕" 

 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

  • (๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

  • (๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVD-19) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

  • (๓)  ประกาศกระทรวงสาธรณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติตโรคติตต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVD-19) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษา คลิกที่นี่
 

ราชกิจจาฯ ประกาศ สธ. ยกเลิก 7 ประเทศ เขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโควิด-19

ราชกิจจาฯ ประกาศ สธ. ยกเลิก 7 ประเทศ เขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโควิด-19

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด