ครม.ไฟเขียว โอน “ปลัดยุติธรรม” มาสำนักนายกฯ โยก “พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์” นั่งแทน ตั้ง “ดามพ์” ทูตไทยประจำซาอุฯ ผู้หญิงคนแรกในรอบ 32 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (28 มิ.ย. 2565) มีมติอนุมัติการโอน นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป แทน นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ เนื่องจากอยู่ครบวาระตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซึ่งนางพงษ์สวาทนับเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้
 
เปิดประวัติ "พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์"

จาก รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขึ้นดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงยุติธรรม นับเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เข้ามาคุมกระทรวงยุติธรรม

สำหรับนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2510 จบการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. รุ่นที่ 82)
หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส. รุ่นที่ 6)
หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง (รุ่นที่ 5)

"พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์" ผงาด นั่งปลัดกระทรวงยุติธรรมหญิงคนแรก

 

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายคมนาคม
 • ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายการเมืองการปกครอง
 • ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายปกครอง
 • กรรมการร่างกฎหมายประจำ
 • กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
 • ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 ความเชี่ยวชาญ

 • การบริหารจัดการ และบริหารธุรกิจ / พาณิชย์และบริการ / การตลาด
 • กฎหมาย / ความมั่นคง / การบริหารราชการแผ่นดิน
 • คมนาคมและการขนส่ง 

ตำแหน่งสำคัญ

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
 • สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

"พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์" ผงาด นั่งปลัดกระทรวงยุติธรรมหญิงคนแรก

 

 

ตำแหน่งอื่น

1.กิจการที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น จำนวน  2 แห่ง

 • กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม)
 • กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม)

 

2.กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 แห่ง

 • กรรมการอิสระ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

 

3.กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น จำนวน 8 แห่ง

 • กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 2
 • กรรมการพัฒนากฎหมาย
 • กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน
 • กรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่สนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 3
 • กรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการเทียบตำแหน่ง
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

"พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์" ผงาด นั่งปลัดกระทรวงยุติธรรมหญิงคนแรก

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด