ราชกิจจาฯเผยแพร่ ประกาศ "กรมศิลป์" ขึ้นทะเบียน"โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ" ที่มิได้อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร รวม 68 แห่ง จำนวน 367 รายการ พร้อมชมตัวอย่าง โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศกรมศิลปากร ลงนามโดยนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ที่มิได้อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร รวม ๖๘ แห่ง จำนวน ๓๖๗ รายการ

 

เนื้อหา ระบุว่า  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงประกาศขึ้นทะเบียน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ที่มิได้อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร รวม ๖๘ แห่ง จำนวน ๓๖๗ รายการ ดังรายละเอียดและภาพถ่ายที่แนบท้ายประกาศนี้   

 

ทั้งนี้ มีรายการ  หีบพระธรรม ศิลปะล้านนา  แผงพระพิมพ์ ศิลปะล้านนา  ขันดอก  ตู้พระธรรม พระพุทธรูปปางต่างๆ  สัตตภัณฑ ศิลปะรัตนโกสินทร์ หลากหลายรายการ  ซึ่งประดิษฐาน อยู่ที่วัดวาอารามจังหวัดภาคเหนือ เชียงใหม่ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก เป็นต้น โดยมีตัวอย่างดังนี้    

 

เผยโฉม"โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ"กรมศิลป์ สั่งขึ้นทะเบียน ประกาศ ลงราชกิจจาฯ

 

เผยโฉม"โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ"กรมศิลป์ สั่งขึ้นทะเบียน ประกาศ ลงราชกิจจาฯ

๑. วัดชลประทานรังสรรค์ เลขที่ ๓๑๑ หมู่ ๓ ถนนเทศบาล ๗ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก จำนวน ๒๘ รายการ

 

๑.๑ หีบพระธรรม ศิลปะล้านนา ฝีมือช่างพื้นถิ่น พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ชนิดไม้ลงรัก ปิดทองประดับกระจก ขนาดสูง ๑๐๘ เซนติเมตร กว้าง ๔๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๘๐ เซนติเมตร

 

๑.๒ ขันดอก ศิลปะล้านนา ฝีมือช่างพื้นถิ่น พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ชนิดไม้ลงรักทาชาด เขียนลายทองประดับกระจก ขนาดสูง ๕๑ เซนติเมตร กว้าง ๔๕ เซนติเมตร ยาว ๔๕ เซนติเมตร

 

๑.๓ หีบพระธรรม ศิลปะล้านนา ฝีมือช่างพื้นถิ่น พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ชนิดไม้ลงรัก ทาชาดปิดทอง ขนาดสูง ๑๐๙.๗ เซนติเมตร กว้าง ๔๙ เซนติเมตร ยาว ๗๙.๕ เซนติเมตร

 

๑.๔ หีบพระธรรม ศิลปะล้านนา ฝีมือช่างพื้นถิ่น พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ชนิดไม้ลงรัก ทาชาดปิดทอง ขนาดสูง ๑๐๘ เซนติเมตร กว้าง ๕๕ เซนติเมตร ยาว ๗๙ เซนติเมตร

เผยโฉม"โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ"กรมศิลป์ สั่งขึ้นทะเบียน ประกาศ ลงราชกิจจาฯ

๑.๕ หีบพระธรรม ศิลปะล้านนา ฝีมือช่างพื้นถิ่น พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ชนิดไม้ลงรัก ทาชาด ขนาดสูง ๕๕ เซนติเมตร กว้าง ๕๒.๓ เซนติเมตร ยาว ๗๔.๕ เซนติเมตร

 

๑.๖ หีบพระธรรม ศิลปะล้านนา ฝีมือช่างพื้นถิ่น พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ชนิดไม้ทาชาด ปิดทอง ขนาดสูง ๑๐๗ เซนติเมตร กว้าง ๔๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๗๕ เซนติเมตร

 

เผยโฉม"โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ"กรมศิลป์ สั่งขึ้นทะเบียน ประกาศ ลงราชกิจจาฯ

 

๑.๗ หีบพระธรรม ศิลปะล้านนา ฝีมือช่างพื้นถิ่น พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ชนิดไม้ทาชาด ปิดทอง ขนาดสูง ๑๑๘ เซนติเมตร กว้าง ๕๓.๘ เซนติเมตร ยาว ๙๐ เซนติเมตร

 

๑.๘ หีบพระธรรม ศิลปะล้านนา ฝีมือช่างพื้นถิ่น พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ชนิดไม้ทาชาด เขียนสีปิดทอง ขนาดสูง ๑๑๘ เซนติเมตร กว้าง ๔๘.๕ เซนติเมตร ยาว ๗๙ เซนติเมตร

 

๑.๙ หีบพระธรรม ศิลปะล้านนา ฝีมือช่างพื้นถิ่น พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ชนิดไม้ลงรัก ทาชาดปิดทองประดับกระจก ขนาดสูง ๑๒๖ เซนติเมตร กว้าง ๕๖ เซนติเมตร ยาว ๘๖.๕๖ เซนติเมตร

 

๑.๑๐ หีบพระธรรม ศิลปะล้านนา ฝีมือช่างพื้นถิ่น พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ชนิดไม้ลงรัก ทาชาดปิดทอง ขนาดสูง ๑๑๗.๕ เซนติเมตร กว้าง ๕๙ เซนติเมตร ยาว ๗๓ เซนติเมตร

 

เผยโฉม"โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ"กรมศิลป์ สั่งขึ้นทะเบียน ประกาศ ลงราชกิจจาฯ

๑.๑๑ หีบพระธรรม ศิลปะล้านนา ฝีมือช่างพื้นถิ่น พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ชนิดไม้ลงรัก ปิดทอง ขนาดสูง ๑๒๑ เซนติเมตร กว้าง ๕๓ เซนติเมตร ยาว ๘๑ เซนติเมตร 

 

๑.๑๒ หีบพระธรรม ศิลปะล้านนา ฝีมือช่างพื้นถิ่น พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ชนิดไม้ลงรัก ทาชาดปิดทอง ขนาดสูง ๑๑๗.๕ เซนติเมตร กว้าง ๕๔.๕ เซนติเมตร ยาว ๘๕.๕ เซนติเมตร

 

เผยโฉม"โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ"กรมศิลป์ สั่งขึ้นทะเบียน ประกาศ ลงราชกิจจาฯ

 

๑.๑ ๓ หีบพระธรรม ศิลปะล้านนา ฝีมือช่างพื้นถิ่น พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ชนิดไม้ลงรัก ทาชาดปิดทอง ขนาดสูง ๙๗ เซนติเมตร กว้าง ๗๗ เซนติเมตร ยาว ๑๖๙.๕ เซนติเมตร

 

๑.๑๔ หีบพระธรรม ศิลปะล้านนา ฝีมือช่างพื้นถิ่น พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ชนิดไม้ลงรัก ทาชาดปิดทอง ขนาดสูง ๔๙.๕ เซนติเมตร กว้าง ๔๔ เซนติเมตร ยาว ๗๘.๕ เซนติเมตร

 

๑.๑๕ หีบพระธรรม ศิลปะล้านนา ฝีมือช่างพื้นถิ่น พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ชนิดไม้ลงรัก ทาชาดปิดทอง ขนาดสูง ๙๗ เซนติเมตร กว้าง ๔๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๗๒ เซนติเมตร

 

เผยโฉม"โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ"กรมศิลป์ สั่งขึ้นทะเบียน ประกาศ ลงราชกิจจาฯ

๑.๑๖ หีบพระธรรม ศิลปะล้านนา ฝีมือช่างพื้นถิ่น พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ชนิดไม้ลงรัก ทาชาดปิดทองประดับกระจก ขนาดสูง ๑๐๖ เซนติเมตร กว้าง ๓๗.๕ เซนติเมตร ยาว ๖๑.๕ เซนติเมตร

 

๑.๑๗ หีบพระธรรม ศิลปะล้านนา ฝีมือช่างพื้นถิ่น พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ชนิดไม้ลงรัก ทาชาดปิดทองประดับกระจก ขนาดสูง ๑๐๖ เซนติเมตร กว้าง ๓๗ เซนติเมตร ยาว ๖๑ เซนติเมตร

 

เผยโฉม"โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ"กรมศิลป์ สั่งขึ้นทะเบียน ประกาศ ลงราชกิจจาฯ

๑.๑๘ หีบพระธรรม ศิลปะล้านนา ฝีมือช่างพื้นถิ่น พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ชนิดไม้ลงรัก ทาชาดปิดทองประดับกระจก ขนาดสูง ๑๐๖ เซนติเมตร กว้าง ๔๐ เซนติเมตร ยาว ๗๙ เซนติเมตร มีจารึกอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทย ที่ตัวหีบ จำนวน ๑ บรรทัด ระบุผู้สร้าง

เผยโฉม"โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ"กรมศิลป์ สั่งขึ้นทะเบียน ประกาศ ลงราชกิจจาฯ

 

เผยโฉม"โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ"กรมศิลป์ สั่งขึ้นทะเบียน ประกาศ ลงราชกิจจาฯ

๑.๑๙ หีบพระธรรม ศิลปะล้านนา ฝีมือช่างพื้นถิ่น พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ชนิดไม้ลงรัก ปิดทอง ขนาดสูง ๗๖.๕ เซนติเมตร กว้าง ๔๘ เซนติเมตร ยาว ๗๒.๕ เซนติเมตร

 

๑.๒๐ หีบพระธรรม ศิลปะล้านนา ฝีมือช่างพื้นถิ่น พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ชนิดไม้ลงรัก ทาชาดปิดทองประดับกระจก ขนาดสูง ๙๔.๕ เซนติเมตร กว้าง ๕๐ เซนติเมตร ยาว ๙๖ เซนติเมตร

 

๑.๒๑ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา กลางพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ชนิดสำริดปิดทอง ขนาดสูงรวมฐาน ๔๕ เซนติเมตร ตักกว้าง ๒๒ เซนติเมตร ฐานกว้าง ๒๘ เซนติเมตร ฐานสูง ๑๓ เซนติเมตร

 

เผยโฉม"โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ"กรมศิลป์ สั่งขึ้นทะเบียน ประกาศ ลงราชกิจจาฯ

๑.๒๒ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา กลางพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ชนิดส าริดปิดทอง ขนาดสูงรวมฐาน ๗๙ เซนติเมตร ตักกว้าง ๔๐ เซนติเมตร ฐานกว้าง ๔๖.๕ เซนติเมตร ฐานสูง ๑๙ เซนติเมตร

 

๑.๒๓ พระพุทธรูปปางมารวิชัย  ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๒ ชนิดส าริด ขนาดสูง รวมฐาน ๖๒.๕ เซนติเมตร ตักกว้าง ๓๖ เซนติเมตร ฐานกว้าง ๔๘ เซนติเมตร ฐานสูง ๒๒.๕ เซนติเมตร

เผยโฉม"โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ"กรมศิลป์ สั่งขึ้นทะเบียน ประกาศ ลงราชกิจจาฯ

 

๑.๒๔ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา กลางพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ชนิดสำริด ลงรักปิดทอง ขนาดสูงรวมฐาน ๕๐ เซนติเมตร ตักกว้าง ๒๘ เซนติเมตร ฐานกว้าง ๒๙ เซนติเมตร ฐานสูง ๙ เซนติเมตร

 

เผยโฉม"โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ"กรมศิลป์ สั่งขึ้นทะเบียน ประกาศ ลงราชกิจจาฯ

เผยโฉม"โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ"กรมศิลป์ สั่งขึ้นทะเบียน ประกาศ ลงราชกิจจาฯ

คลิกอ่านฉบับเต็ม  >>>

 

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ (จำนวน ๖๘ แห่ง ๓๖๗ รายการ )

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด