svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ภูเก็ต ยกเลิก“ถอดหน้ากาก”ที่สาธารณะ ย้ำออกนอกบ้านไม่ใส่มีโทษทั้งจำ-ปรับ

03 มิถุนายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

หวั่นโควิดระบาดซ้ำ ผู้ว่าฯภูเก็ต ยกเลิกคำสั่ง “ถอดหน้ากากอนามัย” ในพื้นที่โล่งแจ้ง หลังประกาศใช้แค่ 1 วัน พร้อมออกประกาศออกนอกเคหสถานต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ

3 มิถุนายน 2565 ภายหลังจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ได้เผยแพร่ คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3660/2565 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีสาระสำคัญ ยังคงให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานที่ปิดที่อากาศไม่ถ่ายเท และการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก

 

ล่าสุด นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3793/2565 ลงวันที่ 2 มิ.ย.65 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงมาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มีรายละเอียดดังนี้...
 

ภูเก็ต ยกเลิก“ถอดหน้ากาก”ที่สาธารณะ ย้ำออกนอกบ้านไม่ใส่มีโทษทั้งจำ-ปรับ

"ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่โรคลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรค เมื่ออยู่นอกเคหสถาน ยานพาหนะส่วนบุคคล หรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ยกเว้นให้สามารถถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้ในระหว่างรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือในขณะออกกำลังกาย หรือเพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)"

 

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

ภูเก็ต ยกเลิก“ถอดหน้ากาก”ที่สาธารณะ ย้ำออกนอกบ้านไม่ใส่มีโทษทั้งจำ-ปรับ

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และอาจได้รับโทษตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

ภูเก็ต ยกเลิก“ถอดหน้ากาก”ที่สาธารณะ ย้ำออกนอกบ้านไม่ใส่มีโทษทั้งจำ-ปรับ

 

 

logoline