background-defaultbackground-default
ครม.ไฟเขียวร่างพรฎ."เลือกตั้งซ่อมส.ส."ลำปาง เขต 4 คาดวันหย่อนบัตร 10 ก.ค. 65

ครม.มีมติ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา ให้มีการ"เลือกตั้งซ่อมส.ส."ลำปาง เขตที่ 4 แทน "นายวัฒนา สิทธิวัง"คาดหย่อนบัตร ไม่เกินวันที่ 10 ก.ค. 65

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.65   ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี( ครม. ) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม  เป็นประธาน มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้วตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ

 

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอว่า ด้วยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ ลต สส 1/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 พิพากษาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 ใหม่ แทนนายวัฒนา สิทธิวัง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 133

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) กำหนดให้ในกรณีที่เป็นตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใด

 

นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

 

เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอส่งร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.

 

ครม.ไฟเขียวร่างพรฎ."เลือกตั้งซ่อมส.ส."ลำปาง เขต 4 คาดวันหย่อนบัตร 10 ก.ค. 65

 

.... และร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาเพื่อมีประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ภายหลังพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผลใช้บังคับ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 27 พ.ค.65  ที่ผ่านมา ศาลฎีกา มีคำพิพากษาสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขต 4 จังหวัดลำปาง ใหม่ ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ เนื่องจากเห็นว่า นายวัฒนา  สิทธิวัง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ขณะนั้น ได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรม 

 

ก่อนหน้านี้ กกต. สอบสวนพบว่า วันที่ 19 มิ.ย. 63 ที่บ้านของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต.ล้อมแรดอ.เถิน จ.ลำปาง นางเกี๋ยงมา ปุพพโก ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้มอบธนบัตรซึ่งเย็บติดกันจำนวน 2 ชุดๆ ละ 300 บาท ให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งจริง 

 

นายวัฒนา  สิทธิวัง  อดีตส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งย้ายไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทย

 

จากการตรวจสอบคลิปวิดีโอประกอบคำร้อง ซึ่งเป็นการสนทนาระหว่างนางเกี๋ยงมา กับผู้สิทธิเลือกตั้ง นางเกี๋ยงมาได้พูดว่า “ฝากให้แม่ด้วย” และผู้มีสิทธิเลือกตั้งถามว่า “เบอร์อะไร” นางเกี๋ยงมา ตอบว่า “เบอร์ 1” พร้อมทั้งชูมือเป็นสัญลักษณ์หมายเลข 1 โดยไม่ปรากฏข้อความใดที่เป็นการกล่าวถึงการชำระค่าอาหาร ตามที่ นางเกี๋ยงมา กล่าวอ้าง อีกทั้งจากการไต่สวนมารดาของผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนดังกล่าวให้ถ้อยคำยืนยันว่า ธนบัตรจำนวน 600 บาท ไม่ใช่ค่าอาหาร ที่นางเกี๋ยงมา ว่าจ้างให้ตนทำไปส่งให้กับน้องชายของนางเกี๋ยงมา 

 

โดย นางเกี๋ยงมา ได้มาสอบถามเกี่ยวกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านและมารดาของผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ให้หมายเลขประจำตัวประชาชนของตนเองและบุตรชายกับนางเกี๋ยงมาไปก่อนที่จะมีการว่าจ้างให้ทำอาหาร ข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงฟังได้ว่านางเกี๋ยงมา ให้เงินจำนวน 600 บาท กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว จึงเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้กับนายวัฒนาตามข้อกล่าวหา 

 

จึงเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านางเกี๋ยงมา ทำให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจะเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายวัฒนา ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสส 2561 มาตรา 73(1) โดยนายวัฒนาได้รับประโยชน์ในการเลือกตั้งจากการกระทำของนางเกี๋ยงมา เป็นเหตุให้การเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 63 ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม

 

ทั้งนี้การเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง หรือ วันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษา ซึ่งคาดว่ากกต.จะกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค.65 และให้วันที่ 9 -13มิ.ย. เป็นวันสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่ง นายวัฒนา ยังคงสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ ไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

 

สำหรับ นายวัฒนา สิทธิวัง เคยเป็นส.ส.ลำปางเขต 4 พรรคพลังประชารัฐ แต่ตอนหลังถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐ พร้อมกลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ปัจจุบันสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด