"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 420 ราย เช็กเลย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.65  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 420 ราย ดังนี้

 

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการ"อัยการ" 420 ราย ประกาศลง ราชกิจจาฯ เช็กเลย

๑. นายกฤษฎา วิชพันธุ์ ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 7) ดำรงตำแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 7)

 

๒. นายกษิดิศ แก้วพิจิตร อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจ ากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ

 

๓. นางสาวปวริศา วิริยพงษ์สุกิจ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

๔. นายทัศน์ธนัช ภคปัญญกร อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

๕. นางสาวสโรชา เฉิดฉวีวรรณ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ด ารงต าแหน่ง อัยการประจ ากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

๖. นายนิภัทร สันติสัตยพรต อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

 

๗. นายภคพล ทิศธรรม อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจ ากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ

 

๘. นางสาวสิริน ตันธนาศิริกุล อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

๙. นายณัฐนันท์ ประภาสเพ็ญ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

๑๐. นางสาวรัชสิรินธร์ เจริญพิทยา อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

๑๑. นายคณิต ชัยสถาผล อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ

 

๑๒. นายสัญญพงศ์ พุ่มจันทร์ธนัง อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

๑๓. นางสาวจิตติสา พงศ์มรกต อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

๑๔. นางสาวนุตาลัย นาคพรหม อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

๑๕. นางสาวภัสพิชา สุนทรทัศนพงศ์ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

๑๖. นายประวีร์ สินสวัสดิ์ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจ ากอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ

 

๑๗. นายปิยะวุฒิ เทพมา อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ

 

๑๘. นางสาวศศิกานต์ จิวาลักษณ์ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

๑๙. นายก่อเกียรติ ภู่พันธ์ตระกูล อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

๒๐. นางสาวรินรวินท์ ศรีศิริพงศ์ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

๒๑. นางสาวนภสรวง ศรีสำราญ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

๒๒. นายธนภัทร เจริญบุญ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ

 

๒๓. นางสาวอทิติ เลิศฤทธิ์ศิริกุล อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

๒๔. นางสาวฉัตติญาณ์ พุ่มหมัน อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

๒๕. นางสาวนภัสชนุตร์ โชติวัฒนวริทธิ์ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

๒๖. นายอดิศร กุลวิทิต อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ

 

๒๗. นางสาวพิรุณรักษ์ ศิวารมณ์ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

๒๘. นางสาววรรัฏฐ์ ปานจันทร์ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

๒๙. นายวิทวัส ธรรมรักษา อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ

 

๓๐. นายเอกอนันต์ สินธุพุฒิพงศ์ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 1) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการ"อัยการ" 420 ราย ประกาศลง ราชกิจจาฯ เช็กเลย

คลิก ตรวจสอบรายชื่อฉบับเต็ม >>>

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ จำนวน ๔๒๐ ราย