ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบ 181 ต่อ 20 เสียง เห็นชอบให้ "สุภัทรา นาคะผิว" เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนคนใหม่ ....

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

23 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมวุฒิสภา ได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพื่อตรวจสอบประวัติ ความพระพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม วุฒิสภา ที่มี พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว. เป็นประธาน เสนอรายงาน พร้อมลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบ น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อหรือไม่ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้ทำเป็นการลับ และมีการลงคะแนนลับ

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการลงคะแนนและนับคะแนนแล้วเสร็จ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานส.ว. คนที่ 1 แจ้งผลการลงมติว่า ส.ว.มีมติเห็นชอบ 181 เสียง ไม่เห็นชอบ 20 เสียง และไม่ออกเสียง 17 เสียง ถือว่า น.ส.สุภัทราได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภาที่ต้องได้เสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาที่มีอยู่ หรือ 249 คน คือ ต้องได้คะแนน 125 คะแนนขึ้นไป ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ น.ส.สุภัทรา ดำรงตำแหน่งกสม. คนใหม่