svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

วุฒิสภามีมติ 181:20 เสียงเห็นชอบ"สุภัทรา"นั่งกสม.คนใหม่

23 พฤษภาคม 2565

ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบ 181 ต่อ 20 เสียง เห็นชอบให้ "สุภัทรา นาคะผิว" เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนคนใหม่ ....

23 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมวุฒิสภา ได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพื่อตรวจสอบประวัติ ความพระพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม วุฒิสภา ที่มี พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว. เป็นประธาน เสนอรายงาน พร้อมลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบ น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อหรือไม่ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้ทำเป็นการลับ และมีการลงคะแนนลับ

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการลงคะแนนและนับคะแนนแล้วเสร็จ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานส.ว. คนที่ 1 แจ้งผลการลงมติว่า ส.ว.มีมติเห็นชอบ 181 เสียง ไม่เห็นชอบ 20 เสียง และไม่ออกเสียง 17 เสียง ถือว่า น.ส.สุภัทราได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภาที่ต้องได้เสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาที่มีอยู่ หรือ 249 คน คือ ต้องได้คะแนน 125 คะแนนขึ้นไป ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ น.ส.สุภัทรา ดำรงตำแหน่งกสม. คนใหม่