svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

รัฐมนตรีฯเฉลิมชัย รุดเยี่ยม ติดตามงาน "ศูนย์เทคโนโลยีเกษตร พังงา"

20 พฤษภาคม 2565

ก.เกษตร เชื่อมโยงการยกระดับขับเคลื่อนภาคการเกษตรผ่านศูนย์ AIC พร้อมเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร เพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรไทย

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.เกษตรฯ) พร้อมคณะเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจติดตามการทำงานของ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดพังงา โดยภาระกิจแรก คือการเข้ารับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของ โดยประธานกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดพังงา 

 

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วิทยาลัยเกษตรกรรมพังงา หมู่ที่ 7 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเกษตรแปลงใหญ่พืชผัก เพื่อพัฒนาปรับปรุงรวบรวมผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน และความต้องการของตลาด จากนางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา พร้อมเปิดป้ายโครงการอาคารบังคับน้ำ วิทยาลัยเกษตรกรรมพังงา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลานิล) จำนวน 5,000 ตัว

รัฐมนตรีฯเฉลิมชัย รุดเยี่ยม ติดตามงาน "ศูนย์เทคโนโลยีเกษตร พังงา"

รัฐมนตรีฯเฉลิมชัย รุดเยี่ยม ติดตามงาน "ศูนย์เทคโนโลยีเกษตร พังงา" รัฐมนตรีฯเฉลิมชัย รุดเยี่ยม ติดตามงาน "ศูนย์เทคโนโลยีเกษตร พังงา"

“การเชื่อมโยงการยกระดับขับเคลื่อนภาคการเกษตรผ่านศูนย์ AIC จะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร แหล่งอบรม แหล่งข้อมูลที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรแปรรูปและการตลาด พร้อมเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการในพื้นที่แบบแปลงใหญ่ โดยดึงกลุ่ม Young Smart Farmer เข้ามามีส่วนร่วม และเป็นกำลังสำคัญให้กับภาคการเกษตรต่อไปในอนาคต” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

รัฐมนตรีฯเฉลิมชัย รุดเยี่ยม ติดตามงาน "ศูนย์เทคโนโลยีเกษตร พังงา"