svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"เนชั่นโพล" เปิดผลสำรวจ"เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65"ชัชชาติ นำโด่ง เอ้ ตามมา

13 พฤษภาคม 2565
4.1 k

"เนชั่นโพล" เปิดผลสำรวจ ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65 เผย "ชัชชาติ" สิทธิพันธุ์ นำโด่ง ตามมาด้วย พี่เอ้ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เผยคนกรุงพร้อมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งถึง 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ ต้องการให้ผู้ว่าฯกทม.แก้ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพเป็นอันดับแรก

 

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เนชั่นทีวีโดย ปกรณ์ พึ่งเนตร บรรณาธิการบริหารเนชั่นทีวีร่วมกับ ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี และ ผศ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ปรึกษา ทปสท. และ ผศ.นพพร ขุนค้า เลขานุการ ทปสท. แถลงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับความนิยมในตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. มีรายละเอียดดังนี้

 

วัตถุประสงค์ 


• เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่า กทม.  ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งฯ     

 

วิธีการสำรวจและการวิเคราะห์ 


•    เก็บรวบรวมข้อมูลช่วงระหว่างวันจันทร์ที่ 9 – วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565  


•    วิธีการเก็บผ่านทางโทรศัพท์ และการลงพื้นที่ภาคสนาม


•    บันทึกผ่าน google form แบบ real time


•    สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ  สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากร กับผลการสำรวจความนิยมของชาว กทม.  


•    ค่า error อยู่ที่ +/- 1.8%  ดังนั้นการเวลาแปลความต้องระวัง

 

ผลการศึกษา 


•    จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 3.131 ตัวอย่าง 


•    14 พ.ค. 2565 เนชั่นโพล สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ

 

เฉพาะกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ช่วงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จำนวน 3,131 คน (สำรวจด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนามและโทรศัพท์) ระหว่าง 9-12 พฤษภาคม 2565  โดย 50.88% เป็นเพศชาย และ 49.12% เป็นเพศหญิง และหากแบ่งตามกลุ่มอายุพบว่า 23.52% อายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป, 21.41% อายุ 28-40 ปี, 19.63% อายุ 41-50 ปี, 18.41% อายุ 51-60 ปี และ 17.02% อายุ 18-27 ปี


1.  คนกรุงเทพฯ จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 พบว่า 82.99% จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งแน่ๆ และ 17.01% ไม่แน่ใจและไม่ไปใช้สิทธิ์ โดยผู้จะไม่ไปและไม่แน่ใจว่าจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้เหตุผลว่าเพราะ 50.41% ติดธุระ, 31.17% ไม่ต้องการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และ18.42% ไม่สะดวกเดินทาง เช่น ไม่มีคนช่วยพาไป ไม่มีรถ/พาหนะ ทุพพลภาพ สูงอายุ ฯลฯ  


2.  คนกรุงเทพฯ ชื่นชอบ/นิยมผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. คนใดมากที่สุด จากผลพบว่า 42.64% ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, 13.06% สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, 9.86% วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, 7.33% อัศวิน ขวัญเมือง, 6.13% สกลธี ภัททิยกุล, 4.88% ศิธา ทิวารี 1.39% รสนา โตสิตระกูล, 0.41% ผู้สมัครอื่น ๆ 0.42% ไม่เลือกใครเลย (Vote no) และ 13.70% ยังไม่ตัดสินใจ


3.  คนกรุงเทพฯ จะตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ กทม. ด้วยสาเหตุใด 20.41 % สังกัดพรรคการเมืองที่ชอบ, 19.76 % มีนโยบายดี มีวิสัยทัศน์ 12.49 % ชอบผลงานมีประสบการณ์  10.11% ขยัน จริงใจ ตั้งใจทำงาน, 9.96%  เชื่อว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ 7.86% ต้องการคนหน้าใหม่ ไม่อยากเลือกหน้าเดิม 

 

4.    คนกรุงเทพฯ ที่เป็นกลุ่มผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ครั้งแรก (อายุ 18-27 ปี) (First time Voter) ชื่นชอบ/นิยมผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. คนใดมากที่สุด จากผลพบว่า 47.45% ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รองลงมาคือ  14.52 % วิโรจน์ ลักขณาอดิศร และ 9.75% สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ตามลำดับ

 

5.    คนกรุงเทพฯ ผู้สูงวัย  (อายุ 61 ปี ขึ้นไป) ชื่นชอบ/นิยมผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. คนใดมากที่สุด จากผลพบว่า 36.25% ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รองลงมาคือ  17.25% สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และ 9.18% อัศวิน ขวัญเมือง ตามลำดับ

 

จากตารางข้างล่าง พบว่า กลุ่มอายุ 61 ปี เป็นต้นไป จะเป็นกลุ่มอายุที่มีสัดส่วนประชากรถึง 23.91%   

 

ที่มา อ้างอิงจากข้อมูลจำนวนประชากรกรุงเทพฯ อายุ 18 ปีขึ้นไป จากระบบสถิติทางการทะเบียน   กรมการปกครอง ณ กุมภาพันธ์ 2565    หมายเหตุ หากรวมกลุ่มคนที่อายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป มีจำนวน 1,071,561 คน คิดเป็น 23.91%

 

6.  คนกรุงเทพฯ ต้องการให้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ทำสิ่งต่อไปนี้เป็นอันดับแรกหลังการเลือกตั้ง 40.84% แก้ไขปัญหาปากท้องและค่าครองชีพคนกรุงฯ, 14.48% แก้รถติด ปัญหาจราจร, 11.24% ปรับปรุงสาธารณูปโภค ถนน/ทางเดิน เช่น ถนน ทางเดินเท้า ทางม้าลาย ป้าย สายไฟ ฯลฯ, 8.52 %  แก้และป้องกันน้ำท่วม, 5.30 % แก้ปัญหาและจัดการขยะ และ 4.08% ปราบปรามทุจริตและโปร่งใส

 

                      รายละเอียดจำแนกตามตาราง 

 

"เนชั่นโพล" เปิดผลสำรวจ"เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65"ชัชชาติ นำโด่ง เอ้ ตามมา

"เนชั่นโพล" เปิดผลสำรวจ"เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65"ชัชชาติ นำโด่ง เอ้ ตามมา

 

"เนชั่นโพล" เปิดผลสำรวจ"เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65"ชัชชาติ นำโด่ง เอ้ ตามมา

4.สาเหตุที่ไม่ไปเลือกตั้ง 

"เนชั่นโพล" เปิดผลสำรวจ"เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65"ชัชชาติ นำโด่ง เอ้ ตามมา

"เนชั่นโพล" เปิดผลสำรวจ"เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65"ชัชชาติ นำโด่ง เอ้ ตามมา

 

"เนชั่นโพล" เปิดผลสำรวจ"เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65"ชัชชาติ นำโด่ง เอ้ ตามมา

"เนชั่นโพล" เปิดผลสำรวจ"เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65"ชัชชาติ นำโด่ง เอ้ ตามมา

"เนชั่นโพล" เปิดผลสำรวจ"เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65"ชัชชาติ นำโด่ง เอ้ ตามมา

 

"เนชั่นโพล" เปิดผลสำรวจ"เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65"ชัชชาติ นำโด่ง เอ้ ตามมา

 

"เนชั่นโพล" เปิดผลสำรวจ"เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65"ชัชชาติ นำโด่ง เอ้ ตามมา

"เนชั่นโพล" เปิดผลสำรวจ"เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65"ชัชชาติ นำโด่ง เอ้ ตามมา

"เนชั่นโพล" เปิดผลสำรวจ"เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65"ชัชชาติ นำโด่ง เอ้ ตามมา

"เนชั่นโพล" เปิดผลสำรวจ"เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65"ชัชชาติ นำโด่ง เอ้ ตามมา

จากผลโพลที่ออกมา พบข้อสังเกตและความน่าสนใจดังนี้ 

 

1."นายชัชชาติ"นำโด่ง และได้รับความนิยมทั้งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และผู้สูงวัย  

2."นายวิโรจน์" ไม่ติดโผที่กลุ่มคนสูงวัยจะเลือก เช่นเดียวกับ "พล.ต.อ.อัศวิน" ที่ไม่ติดโผคนรุ่นใหม่ ในกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก 

 

3.ประเด็นที่ค้นพบจากการสำรวจที่สำคัญมาก และแตกต่างจากโพลอื่น คือ เหตุผลในการเลือกผู้สมัคร มากที่สุดคือ "สังกัดพรรคที่ชอบ"ซึ่งเหตุผลนี้ไม่ค่อยพบในโพลอื่น

 

ข้อมูลเชิงลึกที่ทีมสำรวจได้รับจากอาสาสมัครที่ลงพื้นที่สอบถามและเก็บข้อมูลโพลแจ้งว่า คนจำนวนมากเข้าใจว่า "นายชัชชาติ"เชื่อมโยงกับพรรคเพื่อไทย เนื่องจากผู้สมัคร ส.ก.ของพรรคเพื่อไทยพยายามโยงว่เป็นทีมเดียวกับ"นายชัชชาติ" แม้"นายชัชชาติ"จะแสดงความเป็นผู้สมัครอิสระก็ตาม แต่ยิ่งใกล้วันลงคะแนน ยิ่งถูกทีมผู้สมัคร ส.ก.เพื่อไทยอ้างอิงว่าจะเข้าไปช่วยนายชัชชาติทำงาน ทำให้ดูเหมือนว่า นายชัชชาติได้คะแนนทั้งจากความเป็นตัวของ"นายชัชชาติ"เอง และฐานคะแนนจากผู้สมัคร ส.ก.พรรคเพื่อไทยด้วย

 

ประเด็นนี้น่าสนใจมาก เพราะถ้าคะแนนของ"นายชัชชาติ"สูงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น คะแนนทะลุล้าน โดยเอาชนะคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่น อาจสะท้อนความนิยมที่มีมากขึ้นของพรรคเพื่อไทยด้วย ขณะที่ถ้าพรรคอื่นๆ ที่ส่งผู้สมัครทั้งผู้ว่าฯ และ ส.ก.ได้คะแนนต่ำกว่ามาก โดยเฉพาะพลังประชารัฐ ก้าวไกล และประชาธิปัตย์ ก็จะมีนัยสำคัญต่อการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมีขึ้นในปีนี้หรือปีหน้าด้วยเช่นกัน

 

"เนชั่นโพล" เปิดผลสำรวจ"เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65"ชัชชาติ นำโด่ง เอ้ ตามมา

"เนชั่นโพล" เปิดผลสำรวจ"เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65"ชัชชาติ นำโด่ง เอ้ ตามมา