svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

กกต. ประสานความร่วมมือ Meta Platforms พัฒนาการเมืองไทย 3 ด้าน

11 พฤษภาคม 2565

เลขาธิการ กกต. ประสานความร่วมมือ ผู้บริหาร Facebook และ Meta Platforms พัฒนาการเมืองไทย ใน 3 ด้าน หวังเปิดช่องทางให้ข้อมูลและระหว่างประชาชนอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ

11 เมษายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก "Sawaeng Boonmee" ถึงความร่วมมือกับผู้บริหาร Facebook และ Meta Platforms ในการพัฒนาการเมืองไทย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 มีเนื้อหาดังนี้..

 

โลกเสมือน "Metaverse" กับการพัฒนาการเมือง...

วันนี้ ได้มีโอกาสหารือกับผู้บริหาร Facebook และ Meta Platforms ประจำประเทศไทย นายไมเคิล บัค (Michael Bak) หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำประเทศไทย และคณะ เกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

ในส่วนของ สนง. กกต.ให้ฝากทาง Meta platforms ใน 3 ประเด็น คือ 

  1. การร่วมมือกันในช่วงที่มีการเลือกตั้ง เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชน และการสื่อสารกันระหว่างประชาชนอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบ
  2. สนับสนุนการพัฒนาพรรคการเมืองให้พรรคการเมืองได้ใช้ Meta platforms ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินกิจการทางการเมือง 
  3. สำนักงาน กกต.และพนักงานใช้ Meta platforms เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

นายแสวง ระบุว่า ทาง Meta platforms และ Facebook ประจำประเทศไทยยินดีที่จะให้ความร่วมมือด้วยไมตรีอันดียิ่ง
 

กกต. ประสานความร่วมมือ Meta Platforms พัฒนาการเมืองไทย 3 ด้าน