"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ หมายกำหนดการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน และ"พระราชพิธีฉัตรมงคล" พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดดังรายการต่อไปนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

3 พ.ค.65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ราชกิจจาฯ เผยแพร่  หมายกำหนดการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉัตรมงคล พ.ศ. 2565  โดยระบุว่า  เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า การพระราชกุศลทักษิณานุปทานและการพระราชพิธีฉัตรมงคลเฉลิมราชสมบัติสิริรัชพรรษาปีนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดดังรายการต่อไปนี้

 

ทักษิณานุปทาน

 

วันจันทร์ที่  ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระอัฐิ  สมเด็จพระบรมราชบุพการี คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า สมเด็จพระศรีสุลาลัย พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขึ้นประดิษฐาน ณ พระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร และเชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวารคู่พระบรมอัฐิและพระอัฐิประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาประกอบด้วยเครื่องบรมอิสริยราชูปโภคพร้อมสรรพ

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง

 

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่หมายกำหนด"พระราชพิธีฉัตรมงคล"พฤษภาคมประจำปี 2565

เวลา ๑๗ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทเวศรรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พระบรมอัฐิ และพระอัฐิแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ พระสงฆ์  ๒๗ รูป สวดพระพุทธมนต์
จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ แล้วทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ ๒๗ รูป และถวายพระธรรมเทศนา ๑ รูป รวม ๒๘ รูป สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี


ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

 

วันนี้ แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าฯแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายสูงสุด

 

                         ฉัตรมงคล

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่หมายกำหนด"พระราชพิธีฉัตรมงคล"พฤษภาคมประจำปี 2565

 

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๗ และรัชกาลที่ ๙ ประดิษฐานบนพระที่นั่งบุษบกมาลา และเชิญเครื่องราชกกุธภัณฑ์ขึ้นประดิษฐาน ณ พระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง

 

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่หมายกำหนด"พระราชพิธีฉัตรมงคล"พฤษภาคมประจำปี 2565

เวลา๑๗ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทเวศรรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่
๑ถึงรัชกาลที่ ๗ และรัชกาลที่ ๙ แล้ว สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดารักษาพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เครื่องราชกกุธภัณฑ์
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคลแล้ว พระสงฆ์ ๒๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จพระราชดำเนินกลับ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต

 

วันนี้ แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี

ผู้เข้าเฝ้า ฯ แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายสูงสุด

 

วันพุธที่๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เช้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง

 

เวลา ๑๐ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทเวศรรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำ
รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๗ และรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล พระสงฆ์ ๒๐ รูป 

 

ถวายพรพระ จบแล้ว พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหาร แด่ประธานสงฆ์ นอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระราชวงศ์ องคมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจนครบแล้ว เสด็จ ฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดารักษา พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เครื่องราชกกุธภัณฑ์ พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรเครื่องราชกกุธภัณฑ์ พนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร บัณเฑาะว์ และดุริยางค์แล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ เจิมพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร โหรหลวงผูกผ้าสีชมพูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่ายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ และพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ทองคำ ประจำรัชกาล เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จพระราชดำเนินกลับ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 

เวลา ๑๒ นาฬิกา ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ ๒๑ นัด

 

วันนี้ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ประดับเหรียญ

 

อนึ่ง วันที่ ๔ พฤษภาคม นี้ เป็นวันที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ โดยประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการและประชาชน เข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดร ตั้งแต่เวลา
๘ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๗ นาฬิกา การนี้ แต่งกายสุภาพ

 

สำนักพระราชวัง

วันที่ ๒๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

หมายกำหนดการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉัตรมงคล พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕