svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ราชกิจจาฯ" ประกาศคำสั่งกรุงเทพมหานคร มอบหมายอำนาจแทน"ผู้ว่าฯกทม."ลาออก

28 มีนาคม 2565
981

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำสั่ง กรุงเทพมหานคร มอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัดกรุงเทพมหานคร สั่งและปฏิบัติราชการแทน"ผู้ว่าฯกทม." ภายหลัง พล.ต.อ.อัศวิน ลาออกไปลงสมัคร"เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม."

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 65  "ราชกิจจาฯ"เผยแพร่ คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 749 /2565 เรื่อง มอบหมายและมอบอำ นาจให้รองปลัดกรุงเทพมหานคร สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงให้ยกเลิกคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 588/2565 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 และมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

 

1. มอบหมาย และมอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้บัญญัติเรื่องการมอบอำนาจไว้ เป็นอย่างอื่น ให้รองปลัดกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทน ดังนี้

 

"ราชกิจจาฯ" ประกาศคำสั่งกรุงเทพมหานคร มอบหมายอำนาจแทน"ผู้ว่าฯกทม."ลาออก