svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ศาลฯ ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านสอบข้อเขียนเป็น"ผู้ช่วยผู้พิพากษา"เช็กที่นี่

27 มีนาคม 2565
4.4 k

เช็กเลย ศาลยุติธรรมออกประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเป็น"ผู้ช่วยผู้พิพากษา"ประจำปี 2564 พร้อมแจ้งกำหนดนัดหมายรายงานตัว

 

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.65  สำนักคณะกรรมการตุลาการ"ศาลยุติธรรม"  โดย นายพศวัจณ์ กนกนาก รองประธานศาลฎีกา ช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานกรรมการสอบคัดเลือก ฯ ได้ลงนามในประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งมีผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจำนวน 107 ราย 

 

 

 

โดยระบุว่า ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ. 2564 เรื่อง  รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ.2564

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 9  แห่งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัคร การสอบคัดเลือกและการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2558 ให้ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนตามรายชื่อแนบท้ายประกาศดําเนินการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  มีนาคม พ.ศ. 2565

ศาลฯ ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านสอบข้อเขียนเป็น"ผู้ช่วยผู้พิพากษา"เช็กที่นี่

 

 

 

ศาลฯ ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านสอบข้อเขียนเป็น"ผู้ช่วยผู้พิพากษา"เช็กที่นี่

 

ศาลฯ ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านสอบข้อเขียนเป็น"ผู้ช่วยผู้พิพากษา"เช็กที่นี่

ศาลฯ ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านสอบข้อเขียนเป็น"ผู้ช่วยผู้พิพากษา"เช็กที่นี่

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบ คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจําปี พ.ศ.2564 ดําเนินการ ดังนี้

 

1. รายงานตัว ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565

 

โดยลําดับที่ 1 - 30  รายงานตัวเวลา 08.30 - 10 .00 น.

ลําดับที่ 31 - 60 รายงานตัวเวลา 10.00 - 11.30 น.

ลําดับที่ 61- 90 รายงานตัวเวลา 13.00 - 14.30 น.

ลําดับที่ 91– 107 รายงานตัวเวลา 14.30 - 15.30 น.

 

2. ในการรายงานตัว ให้ยื่นแบบรายการประวัติและ เอกสารหลักฐานเรียงตามลําดับ ดังนี้

 

ศาลฯ ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านสอบข้อเขียนเป็น"ผู้ช่วยผู้พิพากษา"เช็กที่นี่

ศาลฯ ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านสอบข้อเขียนเป็น"ผู้ช่วยผู้พิพากษา"เช็กที่นี่

ศาลฯ ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านสอบข้อเขียนเป็น"ผู้ช่วยผู้พิพากษา"เช็กที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อและแบบฟอร์มการรายงานตัว ได้ที่นี่ 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.2564