svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

ขยายเวลา"พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" คุมโควิด-19 โอมิครอน อีก2เดือน ประกาศ ลงราชกิจจาฯ

23 มีนาคม 2565
1.8 k

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ขยายเวลาประกาศ "พ.รก.ฉุกเฉิน" คุม ไวรัสโควิด-19 โอมิครอน ไปอีกสองเดือน ยกเหตุ มีความเสี่ยงระบาดเป็นกลุ่มก้อน ประชาชนยังรับวัคซีนเข็มกระตุ้นในระดับต่ำ เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย.-31 พ.ค.

 

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.65  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 17 ) "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน"  ออกไปอีกสองเดือน ยกเหตุ การระบาดไวรัสโควิด-19 โอมิครอน มีความเสี่ยงระบาดเป็นกลุ่มก้อน ประชาชนยังได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นอยู่ในระดับต่ำ 

 

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563  และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 16 ออกไปจนถึงวันที่ 31  มีนาคม พ.ศ. 2565  นั้น

 

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron ) เกิดการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายและรวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ อันส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

แม้ประชาชนส่วนใหญ่เข้ารับการฉีดวัคซีน ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดแล้วก็ตาม แต่ในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมจะมีวันหยุด ต่อเนื่องหลายช่วงซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว รวมทั้งอาจมีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มโดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาด แบบกลุ่มก้อน ประกอบกับการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose ) ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยง ยังคงอยู่ในระดับต่ำ

 

หากเกิดการระบาดรุนแรงมากขึ้น จะมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของระบบสาธารณสุขและชีวิตของประชาชน กรณีจึงจำเป็นต้องคงไว้ ซึ่งมาตรการในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคเพื่อความมั่นคงทางสาธารณสุขของชาติ และชีวิตของประชาชน

ขยายเวลา"พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" คุมโควิด-19  โอมิครอน อีก2เดือน ประกาศ ลงราชกิจจาฯ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548   นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

 จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565  จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม 

การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คุมโควิด-โอมิครอน