เช็กเลย ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายทหาร 238 ราย เผย พล.ร.อ. สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองเสนาธิการทหาร พล.ร.อ. เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ รองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ตามคาด ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 65  ราชกิจจาฯ เผยแพร่  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ  238 ราย  

 

สำหรับรายชื่อและตำแหน่งที่น่าสนใจ อาทิ 

 

พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองเสนาธิการทหาร

 

-พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองเสนาธิการทหาร

 

-พลโท วัฒนะ พลจันทร์ ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)

 

-พลตรี ทวีศักดิ์ มณีวงศ์ รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

 

-พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะโฆษกกองทัพไทย เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร

 

-พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ รองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

 

-พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ

 

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

๑. พลโท เจษฎา เปรมนิรันดร เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

๒. พลโท วีรสิทธิ จันทร์ดา ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

 

๓. พลโท ยศ ชุมสาย ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

 

๔. พลโท เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

 

เช็กเลย ราชกิจจาฯ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร 238 ราย

 

๕. พลโท ราชิต อรุณรังษี ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

 

๖. พลเรือโท สุรภักดิ์ ธาราจันทร์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเรือเอก)

 

๗. พลอากาศโท หัตถยุทธ ถาวรประเสริฐ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศเอก)

 

๘. พลอากาศโท ธนิต สามิตสมบัติ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศเอก)

 

๙. พลอากาศโท สุกษม สุขเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศเอก)

 

๑๐. พลโท มานพ สัมมาขันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

 

๑๑. พลเรือตรี นพดล ฐิตวัฒนะสกุล รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

 

เช็กเลย ราชกิจจาฯ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร 238 ราย

๑๒. พลตรี ชัยพงษ์ พลวิเศษ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

เช็กเลย ราชกิจจาฯ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร 238 ราย

 

๑๓. พลตรี ภูมินทร์ ชุมช่วย ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

๑๔. พลตรี โกศล ชูใจ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

๑๕. พลตรี เธียรพงศ์ เมืองพรหม ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

๑๖. พลตรี คณธัช ทองวิชิต ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัด    กระทรวง กลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

๑๗. พลตรี จักรกฤษณ์ ตั้งจิตตาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนัก งานปลัดกระทรวง กลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

๑๘. พลตรีทนง บัวชุม ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

๑๙. พลตรี เอกกมล สินหนัง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

๒๐. พลอากาศตรี อิศรา บุญแสง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

คลิกอ่าน ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้งนายทหาร...

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ [จำนวน ๒๓๘ ราย ๑. พลโท เจษฎา เปรมนิรันดร ฯลฯ]

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด