svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

เช็กด่วนกำหนดสเปค"ตำรวจ"ปฏิบัติภารกิจสำคัญ ออก กฎ ก.ตร. ประกาศลง ราชกิจจาฯ

10 มีนาคม 2565
3.9 k

เช็กด่วน ราชกิจจาฯ เผยแพร่ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการ"ตำรวจ" กำหนดเกณฑ์สัดส่วนร่างกายที่เหมาะสมทั้งส่วนสูงรอบอก เพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญ เช่น การถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ ฯลฯ มีผลบังคับใช้ 11 มี.ค.นี้

 

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 65  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕  สำหรับการออกกฎ ก.ตร.ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เรื่องของการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่มีความสำคัญ

 

มีเนื้อหาดังนี้  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) และมาตรา 48 (6) แห่งพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๑ /2565  เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 จึงออกกฎ ก.ตร. ไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 กฎ ก.ตร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เช็กด่วนกำหนดสเปค"ตำรวจ"ปฏิบัติภารกิจสำคัญ ออก กฎ ก.ตร. ประกาศลง ราชกิจจาฯ

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคหกของข้อ ๒ แห่งกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547 "ถ้าเป็นการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่มีความสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดคุณสมบัติในเรื่องส่วนสูง และรอบอกที่เพิ่มขึ้นกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนด ตามข้อ 2 (9) (ข) หรือต้องกำหนดค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (BODY MASS INDEX ) เพื่อให้ได้ผู้ที่มีขนาด ร่างกายเหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจของหน่วย เช่น การถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ การอารักขาบุคคลสำคัญอื่น ๆ

 

การปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม การก่อการจลาจล การต่อต้านการก่อการร้ายสากลและการก่อการร้ายในเมือง หรือการรักษา ความปลอดภัย ให้เสนอสำนักงานตำ รวจแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็น เป็นกรณี ๆ ไป"

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ

 

เช็กด่วนกำหนดสเปค"ตำรวจ"ปฏิบัติภารกิจสำคัญ ออก กฎ ก.ตร. ประกาศลง ราชกิจจาฯ

ทั้งนี้ ได้มีการระบุเหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ตร. ฉบับนี้ คือ เนื่องจากการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ข้าราชการตำ รวจเพื่อทำหน้าที่ที่มีความสำคัญ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจำเป็นต้องสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสมกับภารกิจและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการสรรหา บุคลากร ซึ่งจะทำให้กระบวนการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเกิดความคล่องตัวมากขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎ ก.ตร. นี้

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕