svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

ขนส่งทางบก เตรียมปรับค่าควันดำรถยนต์และรถขนส่ง ดีเดย์ 13 เม.ย.นี้

20 มกราคม 2565

รถควันดำกลับสงกรานต์ระวัง! ขนส่งทางบก เตรียมปรับเกณฑ์ค่าควันดำรถยนต์และรถขนส่ง เพื่อควบคุม PM2.5 ตามมาตรฐานกระทรวงทรัพฯ ดีเดย์ 13 เม.ย.นี้

     วันนี้ (20 ม.ค.) กรมการขนส่งทางบก เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปรับเกณฑ์มาตรฐานค่าควันดำรถยนต์และรถขนส่ง มาตรฐานเดียวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษ แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

     

     นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. …. และ (ร่าง) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. …. เพื่อสร้างความเข้าใจการปรับเกณฑ์มาตรฐานค่าควันดำของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

 

     รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ โดยมีกรมควบคุมมลพิษ ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า สถานตรวจสภาพรถ และบริษัทผู้ผลิตรถ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการบังคับใช้ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบกดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชั่น Zoom Online

 

นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

     นางพรรณี กล่าวว่า เหตุผลในการยกร่างประกาศกรมการขนส่งทางบกดังกล่าว เนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ.2564 เพื่อปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษ แก้ไขปัญหา ฝุ่นละออง PM 2.5 จากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทรถยนต์ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังนั้น เพื่อให้การตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถสอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมการขนส่งทางบก จึงได้ดำเนินการยก (ร่าง) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ….

 

     และ (ร่าง) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. …. แทนประกาศกรมการขนส่งทางบกฉบับเดิม ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การปรับเกณฑ์มาตรฐานค่าควันดำของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จากเดิมค่าควันดำสูงสุดไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าควันดำสูงสุดไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ เมื่อตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบกระดาษกรอง และเมื่อตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบความทึบแสง จากเดิมค่าควันดำสูงสุดไม่เกิน 45 เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าควันดำสูงสุดไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์

 

     โดยประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคบใช้วันที่ 13 เมษายน 2565 ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานค่าควันดำนี้จะนำมาใช้กับการตรวจควันดำทั้งการตรวจสภาพรถ ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) และการตรวจควันดำบนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ
 

ขนส่งทางบก เตรียมปรับค่าควันดำรถยนต์และรถขนส่ง ดีเดย์ 13 เม.ย.นี้

     นางพรรณี  กล่าวว่า การประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงการปรับเกณฑ์มาตรฐานค่าควันดำ และให้ผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้ก่อปัญหาควันดำที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ อันเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศกรมการขนส่งทางบกให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยการลดสาเหตุการเกิดมลพิษ จากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ 

 

ขนส่งทางบก เตรียมปรับค่าควันดำรถยนต์และรถขนส่ง ดีเดย์ 13 เม.ย.นี้

ขนส่งทางบก เตรียมปรับค่าควันดำรถยนต์และรถขนส่ง ดีเดย์ 13 เม.ย.นี้