svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ภูเก็ต สั่งโรงแรมกันห้อง 5% ทำ "Hotel Room Isolation" รองรับต่างชาติติดโควิด

10 มกราคม 2565

จังหวัดภูเก็ต รับมือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติติดโควิด-19 ออกคำสั่งให้โรงแรมกันห้อง 5% ทำ "Hotel Room Isolation"

 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

 

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วม เพื่อหารือมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ภูเก็ต

 

ภูเก็ต สั่งโรงแรมกันห้อง 5% ทำ "Hotel Room Isolation" รองรับต่างชาติติดโควิด

สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดของจังหวัดภูเก็ต มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นและติดเชื้ออย่างรวดเร็ว ทั้งในพื้นที่ภูเก็ตและต่างประเทศ จนภูเก็ตอยู่ในอันดับหนึ่งของภาคใต้ตอนบน และผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบ Test & Go และ Phuket Sandbox 

 

ซึ่งร้อยละ 66 เป็นสายพันธุ์โอมิครอน ทำให้อัตราการครองเตียงรักษาผู้ป่วยโดยรวมอยู่ที่ 53% ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย การมีกิจกรรมร่วมกัน อาชีพสัมผัสนักท่องเที่ยว ทำงานในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

 

ภูเก็ต สั่งโรงแรมกันห้อง 5% ทำ "Hotel Room Isolation" รองรับต่างชาติติดโควิด

โดยในที่ประชุมได้พิจารณาร่างแก้ไขคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การบริโภคสุรา หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหาร หรือ เครื่องดื่มที่อยู่ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.

 

ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามา ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้ห้องรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล และ Hospitel ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาเมื่อนักท่องเที่ยวรู้ผลว่าติดเชื้อไม่มีสถานที่รองรับ

 

ทางจังหวัดภูเก็ต จึงได้หารือกับสาธารณสุข และผู้ประกอบการโรงแรม จัดตั้งเป็น Hotel Room Isolation มารองรับ โดยไม่ต้องย้ายนักท่องเที่ยวไปรักษารักษาที่อื่น เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อเกินร้อยละ 90 จะไม่มีอาการ เพื่อแก้ปัญหาไม่ห้องพักให้นักท่องเที่ยวรักษาตัว

 

 

ภูเก็ต สั่งโรงแรมกันห้อง 5% ทำ "Hotel Room Isolation" รองรับต่างชาติติดโควิด

 

จึงมีมติให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต้องจัดห้องพักไว้สำหรับเป็น Hotel Room Isolation ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนห้องพักทั้งหมด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีผลตรวจโควิดเป็นบวก

 

โดยโรงแรมที่เปิดให้บริการอยู่ในขณะนี้ต้องขอขึ้นทะเบียนเป็น Hotel Room Isolation ภายใน 5 วัน หลังจากที่มีคำสั่งของจังหวัดภูเก็ต ยกเว้นโรงแรมที่โครงสร้างไม่เอื้ออำนวยต่อการเป็น Hotel Room Isolation

 

เช่น ระบบแอร์รวม ปูพรหมภายในห้องพัก การจัดการขยะติดเชื้อ ระบบน้ำเสีย เป็นต้น ให้รายงานไปยังสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งต่อนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่รัฐจัดให้