svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

ราชกิจจาฯเลือกตั้งซ่อมนายกอบต.ท้ายสำเภา นครศรีธรรมราช

05 มกราคม 2565

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราชใหม่ ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ของนางจิตรา ศรีพิบูลย์ ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี

ราชกิจจานุกเบกษา เผยแพร่ คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 3 /2565 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชใหม่

 

ตามที่ได้มีกำรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.2564 นั้น

 

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

กรณีมีผู้ร้องเรียนว่านางจิตรา ศรีพิบูลย์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา หมายเลข 1 กระทำการอันเป็นเหตุให้ การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงมีคำสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ของนางจิตรา ศรีพิบูลย์ ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งปีและสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหม่

 

สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565

 

อิทธิพร บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ราชกิจจาฯเลือกตั้งซ่อมนายกอบต.ท้ายสำเภา นครศรีธรรมราช