สั่งด่วน งดประชุมสภา 5-6 ม.ค.ตามมาตรการควบคุมโควิด-19 เพื่อรอดูสถานการณ์-มาตรการ ศบค.ก่อนกำหนดวันประชุมอีกครั้ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าว ว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎร ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีคำสั่งด่วนให้งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 5 และวันพฤหัสบดีที่ 6 ม.ค. 65 เพื่อให้ความร่วมมือตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรี ต่อแนวปฏิบัติของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ภายหลังเทศกาลปีใหม่ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้มีการรวมกลุ่ม หรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก

 

 

"ประธานสภาฯ จึงมีคำสั่ง  งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันดังกล่าว พร้อมทั้งได้หารือกับประธานวุฒิสภา เพื่อให้มีการปฏิบัติไปในทางเดียวกัน สำหรับการจะกลับมาประชุมเมื่อใดนั้น ต้องติดตามดูสถานการณ์ต่อไป  โดยเฉพาะการประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในวันที่ 7 ม.ค. 65  ว่า  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเป็นอย่างไร และมีมาตรการต่อไปอย่างไร " นพ.สุกิจกล่าว

 

คำสั่งงดประชุมวุฒิสภาฯ ขณะที่

 

ก่อนหน้านี้ ประธานวุฒิสภา  มีคำสั่ง ให้งดการประชุมวุฒิสภา วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปี และมีคำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับเพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 40) ข้อ 2 ในการให้ความร่วมมือเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ประธานวุฒิสภาพิจารณาแล้ว จึงมีคำสั่งให้งดการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565  สำหรับกำหนดการประชุมวุฒิสภาจะได้มีการปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาและจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป