ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด เว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่ได้รับอนุญาตจากอปท. โดยต้องจัดทำแนวกันไฟก่อนกาเผา หากไปลุกลามออกนอกพื้นที่ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย มีผล 1 ม.ค.-30 เม.ย.65

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายประจญ​ ปรัชญ์สกุล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่​ ลงนามในประกาศจังหวัดเชียงใหม่​ เรื่อง ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง​ โดยมีวาระสำคัญ​ คือในเขตพื้นที่ชุมชนห้ามมิให้เผา​ วัชพืช ขยะ หรือสิ่งอื่นใด​ โดยเด็ดขาด​

ผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่งห้ามเผาในที่โล่ง มีผล1ม.ค.65

ส่วนในพื้นที่ทางการเกษตร หากมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืช​ ให้ขออนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลงทะเบียนในระบบการจองจัดการเชื้อเพลิง ในเขตปกครองท้องที่นั้น ๆ เพื่อให้ศูนย์บัญชาการระดับอำเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะดำเนินการเผาทุกครั้ง พร้อมกับต้องจัดทำแนวกันไฟ และควบคุมไฟมิให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ

 

โดยให้ประสานงานกับหน่วยงานควบคุมไฟป่าที่ใกล้ที่สุดในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมในการดำเนินการดังกล่าว

ส่วนในเขตป่าไม้ที่มิใช่พื้นที่การบริหารจัดการเชื้อเพลิง ราษฎรต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่าในกรณีที่ทางราชการร้องขอ และหากพบเห็นไฟไหม้ป่าบริเวณใดที่มิใช่การบริหารจัดการให้ช่วยกันดับเสียแต่ต้น เพื่อไม่ให้ไฟป่าขยายออกเป็นวงกว้าง หากไฟป่ารุนแรงให้แจ้งหน่วยควบคุมไฟป่า​ เพื่อสั่งเจ้าหน้าที่เข้าระงับดับไฟป่าทันที

ผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่งห้ามเผาในที่โล่ง มีผล1ม.ค.65

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่แจ้งขออนุญาตต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือขออนุญาตแล้วแต่ไม่จัดทำแนวกันไฟ และมิได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ที่ตนถือครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามออกจากพื้นที่ของตน​ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งโดยเฉียบขาดทุกรายทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่​ 1 มกราคม​ถึงวันที่​ 30​ เมษายน​ 2565