ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ยกเลิก ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือศบค.ส่วนหน้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 ธันวาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 23/2564 เรื่อง ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วานนี้(29 ธ.ค.) ว่า

 

ตามที่ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ให้มี ศบค.ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานพิเศษภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

 

เพื่อทำหน้าที่ประสานงานขับเคลื่อน เร่งรัด ติดตาม และบูรณาการการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ดังกล่าวนั้น

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้คลี่คลายลง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าควบคุมและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพขึ้น อีกทั้งการดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่ดังกล่าว ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงติดเชื้อรุนแรง

 

โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีทั้งจากกลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มผู้นำศาสนา และภาคประชาสังคมตามแผนปฏิบัติการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และได้รายงานต่อ ศบค. และนายกรัฐมนตรี ทราบถึงความคืบหน้าและผลการดำเนินงานที่ได้บรรลุตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยแล้ว จึงเป็นการเหมาะสมที่จะยุติการดำเนินการของ ศบค.ส่วนหน้า และส่งมอบภารกิจให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เพื่อให้โครงสร้างการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของ ศบค. สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงให้ยกเลิกคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ยกเลิก ศบค.ส่วนหน้าภาคใต้