svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

สภาม.รามคำแหงถอดถอน"สืบพงษ์"พ้นอธิการบดี

27 ธันวาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง มีมติถอดถอน "สืบพงษ์ ปราบใหญ่" พ้นอธิการบดีม.รามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.64 โดยจะเปิดแถลงข่าววันพรุ่งนี้ 10.30 น.

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ 129/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ดังนี้ 

 

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีม.รามคำแหง ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564 และจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 11 กันยายน 2568 นั้น


ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ได้มีมติถอดถอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564

 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2541 และมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุมครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 จึงแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สุวรรณี เดชวรชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี อีกตำแหน่งหนึ่ง


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๔  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(ศาสตราจรย์สมบูรณ์ สุขสำราญ)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

สภาม.รามคำแหงถอดถอน\"สืบพงษ์\"พ้นอธิการบดี

สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง แจ้งกำหนดแถลงข่าว เรื่้องการถอดถอนอธิการบดี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ (อาคารใหม่) วันอังคารที่ 28 ธ.ค.64 เวลา 10.30 น.

 

สภาม.รามคำแหงถอดถอน\"สืบพงษ์\"พ้นอธิการบดี

ก่อนหน้านี้ เครือข่ายพิทักษ์คุณธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกแถลงการณ์ หลังยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา ขอให้ตรวจสอบ ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรณีนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม อดีตปลัดกระทรวงการคลัง โอนให้ผศ.สืบพงษ์ และน.ส.สุทธาวรรณ ทรัพย์ล้อม เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.54 ต่อมา วันที่ 27 ก.พ.63 นายสืบพงษ์ และน.ส.สุทธาวรรณ ได้โอนต่อให้ กระทรวงการคลัง จึงขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายป.ป.ช. รวมถึง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือไม่

 

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ยังไม่เห็นเรื่องของเครือข่ายพิทักษ์คุณธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สภาม.รามคำแหงถอดถอน\"สืบพงษ์\"พ้นอธิการบดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ป.ป.ช.ขอตรวจสอบข้อเท็จจริง "สืบพงษ์-ภรรยา"รับโอนโฉนด"สุพจน์ ทรัพย์ล้อม"

logoline