ครม. อนุมัติตามที่ กระทรวงการคลัง ชงโครงการของขวัญปีใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการ"ช้อปดีมีคืน" ช่วยลดภาษีสูงสุด 3 หมื่นบาท ระยะเวลาโครงการ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 2565

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

21 ธันวาคม 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมานตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ เห็นชอบมาตรการช้อปดีมีคืน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2565 ตามการเสนอของกระทรวงการคลัง 

 

ขั้นตอนต่อไปประกาศร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ...)ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการช้อปดีมีคืน ปี 2565) เป็นการกำหนดให้ ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล ที่มิใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ สำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักร ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

 

ครม. เคาะ"ช้อปดีมีคืน" ช่วยลดภาษีสูงสุด 3 หมื่น ดีเดย์ 1 ม.ค. 65

สำหรับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี และผู้ประกอบกิจการการผลิตสินค้าท้องถิ่น (OTOP)

 

โครงการ "ช้อปดีมีคืน" ถูกนำกลับมาใชัใหม่ตามคำเรียกร้องของภาคเอกชน ที่เสนอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วงปลายปีนี้ โดยการให้สิทธิซื้อสินค้า เพื่อนำวงเงินไปใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีสูงสุด 30,000 บาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเป็น "ของขวัญปีใหม่ 2565"

 

ครม. เคาะ"ช้อปดีมีคืน" ช่วยลดภาษีสูงสุด 3 หมื่น ดีเดย์ 1 ม.ค. 65

ทั้งนี้ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เสนอเคยให้รัฐบาลนำ ช้อปดีมีคืน กลับมากระตุ้นเศรษฐกิจ ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2564 โดยคาดว่าจะทำให้เงินสะพัด 3-4 แสนล้านบาท