โค้งสุดท้ายแล้ว ผู้ประกันตนรีบใช้สิทธิทำฟันฟรี! ก่อนสิ้นปีเท่านั้น ไม่ต้องสำรองจ่าย สามารถใช้สิทธิได้ในสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เข้าช่วงโค้งสุดท้ายของเดือนธันวาคม ใกล้หมดปีแล้ว ผู้ประกันตนรีบใช้สิทธิทำฟันฟรี ก่อนสิ้นปีเท่านั้น ใช้สิทธิประกันสังคม ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย ในสถานพยาบาลที่มีสติกเกอร์ “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทำฟัน” 

 

โค้งสุดท้าย ผู้ประกันตนรีบใช้สิทธิ ทำฟันฟรี!

 

  • กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขุดหินปูน และผ่าฟันคุด สามารถใช้สิทธิได้ในอัตราไม่เกิน 900 บาท/ปี
  • กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน จำนวน 1-5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท จำนวนมากกว่า 5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน1,500 บาท

 

โค้งสุดท้าย ผู้ประกันตนรีบใช้สิทธิ ทำฟันฟรี!

กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก 

  • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม) 
  • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 4,000 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วน 1506 หรือเว็บไซต์ www.sso.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง