จังหวัดขอนแก่น รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว หลังการเก็บเกี่ยว ลดpm2.5 ในขณะที่หลายอำเภอเริ่มร่วมกันรณรงค์ และชาวนาเห็นความสำคัญของสุขภาพมากขึ้น หันมาให้ความร่วมมืองดเผาตอซังบำรุงหน้าดิน ช่วยลดต้นทุนการผลิต

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

14 ธันวาคม 2564 ที่แปลงนาสาธิตบ้านท่าแก หมู่ที่ 6 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ  มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวของทุกปี จังหวัดขอนแก่นจะประสบปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน และเกิดมลพิษทางอากาศ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่งทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรเนื่องจากทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น 

ขอนแก่นร่วมรณรงค์ไถกลบตอซังลด PM2.5 เผยเริ่มขยายผลหลายอำเภอ

ทุกภาคส่วนจึงได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกันรณรงค์ให้งดเผาตอซัง หลังการเก็บเกี่ยว และตอซังข้าวที่เหลือเฉลี่ยไร่ละ 650 ถึง 1,000 กิโลกรัม เมื่อย่อยสลายจะได้อินทรีย์วัตถุให้ปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ ไนโตรเจน 5 - 9ต่อไร่ ฟอสฟอรัส 0.7 - 1.4 กิโลกรัมต่อไร่ และโปแทสเซียยม 17 - 34ต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าปุย 261 บาทต่อไร่ การไถกลบตอซังข้าวเป็นการปรับปรุงบำรุงดินคืนความอุดมสมบูรณ์ และความเหมาะในการปลูกพืชซึ่งเป็นการปรับปรุงบำรุงดินที่มี ประสิทธิภาพและทำได้ง่าย โดยในแปลงสาธิตมีการไถกลบตอซังพร้อมกับหว่านเมล็ดปอเทืองเพื่อให้มีการบำรุงหน้าดิน ทำให้ดินร่วนดีขึ้น ข้าวจะเจริญงอกงาม ปีที่แล้วมีการทดลองปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้ำ ปรากฏหว่าได้ผลดีเยี่ยม ข้าวเจริญงอกงามมากว่าแปลงที่ใช้สารเคมี ดินร่วนซุย อีกทั้งลดต้นทุนการผลิตไม่ต้องซื้อปุ๋ยเคมี 

ขอนแก่นร่วมรณรงค์ไถกลบตอซังลด PM2.5 เผยเริ่มขยายผลหลายอำเภอ
 

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตลอด3ปีที่ผ่านมา ที่มีการรณรงค์ไถกลบซังข้าว ได้รับความร่วมมือจากชาวนามากขึ้น และคาดว่าปีนี้ก็เริ่มมีการรณรงค์กันมากขึ้น ทั้งใน อ.สีชมพู อ.ชุมแพ อ.หนองเรือ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ที่มีการปลูกข้าวและปลูกอ้อยเป็นจำนวนมาก คาดว่าปีนี้การเผาตอซังข้าว คงมีไม่มาก เพราะชาวบ้านเริ่มเห็นเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ  ในช่วงนี้หากสังเกตจะพบว่าในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว จะเห็นฝุ่นคงันคล้ายหมอก นั่นคือ PM 2.5 ปนอยู่ในนั่นด้วย  ซึ่งจะพบว่าในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน จะมีฝุ่น PM2.5 มากที่สุด 

ขอนแก่นร่วมรณรงค์ไถกลบตอซังลด PM2.5 เผยเริ่มขยายผลหลายอำเภอ

“จังหวัดขอนแก่นเป็นแอ่งกระทะ เมื่อมีลมพัดมาจากทาง จ.ชัยภูมิ จ.เลย หรือหากมีการเผาป่า เผาตอซัง เผาอ้อย เมื่อลอยเข้ามาช่วงของ จ.ขอนแก่น ก็จะรวมกันอยู่ในนี้และไม่กระจายออกไป เพราะเป็นแอ่งกระทะนั่นเอง เราจึงจำเป้นต้องรณรงค์งดการเผาทุกชนิด ซึ่งก่อนหน้านี้มีการออกประกาศทุกปี ถ้าหากไม่ช่วยกันควบคุมหรือเผาแล้วดูแลไม่ได้ เป้นเหตุให้ลามไปไหม้ทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย นอกจากนี้ยังมีความผิดในการก่อมลพิษด้วย”

โดย - พรพรรณ เพ็ชรแสน