3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ยื่นฟ้องศาลปกครองให้ กอน. ยกเลิกกฎระเบียบวิธีปฏิบัติที่กำหนดให้โรงงานน้ำตาลจัดเก็บเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย เหตุกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้ หลังโรงงานหวั่นโดนชาวไร่อ้อยฟ้องร้อง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

13 ธันวาคม 2564 นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี รองประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายทั้ง 57 โรงงาน ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ให้ยกเลิกระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าบำรุงและวิธีการชำระค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 ที่เป็นระเบียบปฏิบัติให้โรงงานน้ำตาลจัดเก็บค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย โดยการดำเนินการฟ้องร้องครั้งนี้ มาจากคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ได้มีคำวินิจฉัยว่า กอน. มีหน้าที่กำหนดอัตราค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยเท่านั้น แต่มิได้บัญญัติให้มีอำนาจที่จะกำหนดวิธีการชำระค่าบำรุงไว้ด้วย ดังนั้น หากโรงงานยังคงปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยไม่มีกฎหมายรองรับ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะถูกชาวไร่อ้อยคู่สัญญาฟ้องร้องได้

สิริวุทธิ์  เสียมภักดี รองประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด

ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งแก่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายรับทราบแล้วว่า โรงงานน้ำตาลทุกโรง จะยกเลิกการจัดเก็บเงินค่าบำรุงดังกล่าวตั้งแต่ฤดูการผลิตปี 2564/65 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้จะเร่งทำความเข้าใจกับสมาชิกผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลถึงแนวทางดำเนินการไม่จัด เก็บค่าบำรุงให้แก่สถาบันชาวไร่อ้อย เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

“ผู้ประกอบโรงงานน้ำตาลทุกโรงได้มอบหมายให้ทนายฟ้องต่อศาลปกครองให้ กอน. ยกเลิกระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าวพร้อมกำชับโรงงานน้ำตาลทุกโรงยกเลิกการหักเงินดังกล่าวในรอบการหีบอ้อยปีนี้ทันที” นายสิริวุทธิ์ กล่าว