ย้อนยุคประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวหว่านวันแม่เกี่ยววันพ่อ ข้าวตำข้าวเม่า เผาข้าวหลาม นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “นวัตกรรมหว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ด้วยเคียวแบบโบราณ ทำพิธีเรียกขวัญพระแม่โพสพ รับขวัญข้าวเข้าบ้าน การตำข้าวเม่า เผาข้าวหลาม ซึ่งเป็นการย้อนยุคประเพณีโบราณ ที่ชาวนาสมัยก่อนทำสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ที่กำลังจะหายไป เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณีอันมีค่า ให้เยาวชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์เอาไว้
โดยมีนายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ ปราชญ์ชาวบ้าน นายพรม บุญมาช่วย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี สมาชิกและพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ศูนย์สัมมาชีพต้นแบบเกษตรผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลขที่ 18 หมู่ 1 ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
จากนั้นนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้ร่วมงานและเกษตรกร ได้ร่วมกันทำกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยเคียวแบบโบราณ ร่วมพิธีรับขวัญเข้าบ้าน หรือพิธีกู่ข้าว การตำข้าวเม่า เผาข้าวหลาม โดยมีคุณแม่พจน์ ชาวนา ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ประกอบพิธีเรียกขวัญพระแม่โพสพ ตามพิธีโบราณที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่า ตายาย โดยการนำฟางข้าวมามัดเป็นหุ่น มาเป็นตัวแทนของพระแม่โพสพ

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว หว่านวันแม่เกี่ยววันพ่อ ตำข้าวเม่าเผาข้าวหลาม ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว หว่านวันแม่เกี่ยววันพ่อ ตำข้าวเม่าเผาข้าวหลาม

มีเครื่องเส้นไหว้พระแม่โพสพ เช่น ผลไม้ น้ำเปล่า กล้วยหวีงาม ขนมต้มขาว-แดง ขนมจันอับ ถั่วงา ฝักเชื่อม มาเป็นเครื่องพลีกรรม และได้ขับร้องบทเพลงกล่อม เพื่อถวายพลีกรรมพระแม่โพสพ เป็นการย้อนยุคประเพณีโบราณเก่าแก่และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของเกษตรกรสมัยก่อนไว้ให้เยาวชนได้สืบสานต่อไป ซึ่งในแปลงนาได้เพาะปลูกข้าวสายพันธุ์หอมมะลิ 105 บนพื้นที่ 19 ไร่ โดยได้รับการบูรณาการระหว่างสมาคมศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสมาคมเกษตรปลอดภัย นำไปแปรรูปเป็นข้าวสาร เพื่อน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว หว่านวันแม่เกี่ยววันพ่อ ตำข้าวเม่าเผาข้าวหลาม ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว หว่านวันแม่เกี่ยววันพ่อ ตำข้าวเม่าเผาข้าวหลาม

ด้านนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ยกย่องอาชีพการทำนาว่าถือเป็นกระดูกสันหลังของขาติ ที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาอย่างยาวนาน จากรุ่น สู่รุ่น นั้น โครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบเกษตรผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นการปลูกฝังส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนาแก่เยาวชน คนรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจ การจัดงานในครั้งนี้ได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานสมาคมเกษตรกรปลอดภัย และสถาบันการศึกษา อาทิเช่น กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยเคียวแบบโบราณ พิธีรับขวัญข้าวเข้าบ้าน การตำข้าวเม่า เผาข้าวหลาม ซึ่งเป็นประเพณีโบราณ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเพณีไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานและต่อยอดสืบไป
ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว หว่านวันแม่เกี่ยววันพ่อ ตำข้าวเม่าเผาข้าวหลาม ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว หว่านวันแม่เกี่ยววันพ่อ ตำข้าวเม่าเผาข้าวหลาม ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว หว่านวันแม่เกี่ยววันพ่อ ตำข้าวเม่าเผาข้าวหลาม

ข่าว-ภาพ โดย มงคล สว่างศรี