svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คดีล้มล้างการปกครอง

29 พฤศจิกายน 2564
1.2 k

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คดีที่ นายณัฐพร โตประยูร ขอให้ศาลฯพิจารณาว่า ว่าการกระทำของแกนนำม็อบราษฎร เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่

30 พฤศจิกายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่ นายณัฐพร โตประยูร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่าการกระทำของแกนนำม็อบราษฎร ประกอบด้วย นายอานนท์ นำภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ในการจัดกิจกรรมชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต เพื่อเสนอข้อเรียกร้อง 10 ข้อในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คดีล้มล้างการปกครอง

โดยศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า การกระทำของผู้ถูกร้องที่ 1-3 เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองฯ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง และศาลรัฐธรรมนูญสั่งการให้ผู้ถูกร้องที่ 1-3 รวมถึงกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง จึงสั่งการให้ผู้ถูกร้องที่ 1-3 และกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกการกระทำดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคสอง

อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คดีล้มล้างการปกครอง