svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

รมว.คลัง สั่ง สคร.เร่งรัฐวิสาหกิจเบิกจ่าย หนุนเศรษฐกิจฟื้น

29 พฤศจิกายน 2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำชับ สคร. กำกับรัฐวิสาหกิจดำเนินการ ตามมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2565 หวังช่วยหนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวหลังสถานการณ์ COVID - 19

29 พฤศจิกายน 2564 นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการติดตามฯ) โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้กำชับให้ สคร. เร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสำหรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2564 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม จำนวน 269,883 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม และสำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ที่ได้เริ่มการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2565 มา 1 เดือน (ตุลาคม 2564) มีผลการเบิกจ่าย 3,222 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

ปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมในรายละเอียดว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณได้สิ้นสุดการดำเนินการแล้วและของรัฐวิสาหกิจ ปีปฏิทิน จำนวน 9 แห่ง มีผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2564 จำนวน 124,418 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ทำให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำนวน 43 แห่งในปี 2564 เท่ากับ 269,883 ล้านบาท

รมว.คลัง สั่ง สคร.เร่งรัฐวิสาหกิจเบิกจ่าย หนุนเศรษฐกิจฟื้น

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการติดตามฯ ได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายงบลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี 2565 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ของปี(Front-loaded) นอกจากนี้ ในปี 2565 สคร. จะกำกับเรื่องการปรับลดกรอบการลงทุนระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจให้เข้มข้นขึ้น โดยกำหนดเงื่อนไขการปรับลดคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน กรณีที่รัฐวิสาหกิจปรับลดกรอบการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 5 ของกรอบการลงทุนสูงสุดที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจช่วยผลักดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังสถานการณ์ COVID - 19