สธ. กำชับสาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด และจัดสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีน 27 พ.ย. - 5 ธ.ค. เพื่อบรรลุเป้าหมาย 100 ล้านโดส เปิดประเทศปลอดภัย

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 23 พ.ย.64 )

 

พร้อมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการกองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง

 

สธ. ให้สาธารณสุขทุกจังหวัดจัดสัปดาห์รณรงค์ ฉีดวัคซีนตามเป้า 100 ล้านโดส

 

โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมในงานและออนไลน์กว่า 500 คน ภายใต้มาตรการคัดกรองป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ขอให้ยึดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข 9 เรื่อง ได้แก่

1.ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง เดินหน้าให้คนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน และพัฒนาศักยภาพ รพ.สต.

2.เศรษฐกิจสุขภาพ เพิ่มมูลค่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการสุขภาพ

3.พัฒนาสมุนไพร กัญชา กัญชง และภูมิปัญญาไทย

4.ส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ ให้ประชาชนใช้ชีวิตร่วมกับโรคโควิด 19 ได้อย่างปลอดภัย

 

สธ. ให้สาธารณสุขทุกจังหวัดจัดสัปดาห์รณรงค์ ฉีดวัคซีนตามเป้า 100 ล้านโดส

5.ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้วยการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากร 70% ร่วมกับมาตรการ UP, COVID Free Setting และตรวจคัดกรองด้วย ATK

6.ระบบบริการก้าวหน้า ขับเคลื่อน 30 บาทรักษาทุกที่
มะเร็งรักษาทุกที่ สถานพยาบาลพัฒนาระบบรองรับผู้ป่วยโควิด 19 มีสิ่งแวดล้อมดี บริการทันสมัย ใช้เทคโนโล

 

 

7.การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ดูแลผู้สูงอายุครบทุกมิติ และดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก

8.มีธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส ยึดประโยชน์ของประชาชน และพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพประชาชน

 9.เป็นองค์กรแห่งความสุข พร้อมทั้งสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ทั้งนี้ ขอให้ใช้องค์ความรู้ด้านสาธารณสุขสร้างชาติ ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วยสาธารณสุขวิถีใหม่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง

 

สธ. ให้สาธารณสุขทุกจังหวัดจัดสัปดาห์รณรงค์ ฉีดวัคซีนตามเป้า 100 ล้านโดส

 

การควบคุมโรคและเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เพราะการฉีดวัคซีนทำได้ง่ายกว่าการดูแลรักษาเมื่อป่วยแล้ว ได้ย้ำนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งให้จัดทีมฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุก

 

เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีนในผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และขยายการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มแรงงานต่าวด้าว พร้อมให้จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนโควิด 19 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564

 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 100 ล้านโดส เพิ่มความครอบคลุมวัคซีนให้ถึง 70% ของประชากร ซึ่งจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาด และทำให้เราสามารถเดินหน้าเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัย