ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดความเร็วในการขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมือง หรือเขตชุมชน ปี 2564 สูงสุดไม่เกิน 80 กม.ต่อชั่วโมง

     วันนี้ (23 พ.ย.) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ.2564

 

     โดยระบุว่า การขับรถในทางเดินรถที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมือง หรือเขตชุมชน นั้น

 

     รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม หรือ รถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งคนโดยสารเกิน 15 คน ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดความเร็วในการขับรถฯ ปี 64

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดความเร็วในการขับรถฯ ปี 64

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดความเร็วในการขับรถฯ ปี 64

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดความเร็วในการขับรถฯ ปี 64

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดความเร็วในการขับรถฯ ปี 64

รถขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

รถจักรยานยนต์ ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เว้นแต่

รถจักรยานยนต์ ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดความเร็วในการขับรถฯ ปี 64

รถโรงเรียนหรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
รถแทรกเตอร์ รถบดถนน หรือรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

รถอื่นนอกจากนี้ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

อ่านรายละเอียด