รมว.แรงงาน แจงเพิ่ม รัฐยังช่วยเงินอุดหนุนหากนายจ้างที่ร่วมโครงการฯ จ้างงานคนไทยเพิ่ม จำนวน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คนต่อเดือน รวม 2 เดือน ๆ ละ 201,647 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ได้ปิดรับลงทะเบียนร่วมโครงการทางระบบออนไลน์ตามกำหนด ซึ่งพบว่ามีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการถึง 223,838 ราย หรือร้อยละ 56.71 ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 3,068,152 คน หรือร้อยละ 76.08  

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >> โค้งสุดท้าย! เร่งประชาสัมพันธ์ นายจ้าง-สถานประกอบการ ร่วมโครงการช่วย SMEs

ก.แรงงาน ปิดรับลงทะเบียนโครงการช่วย SMEs  รักษาการจ้างงานได้กว่า 3 ล้านคน

 

กระทรวงแรงงานยังได้เปิดให้ดำเนินการยื่นเรื่องทบทวนสิทธิ์ สำหรับนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 สถานะ Acive) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ต.ค. 64 แต่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วระบบแจ้งว่า "ขาดคุณสมบัติ" หรือมีการเปลี่ยนเจ้าของกิจการ เนื่องจากเจ้าของเดิมเสียชีวิต หรือสาเหตุอื่น ๆ ก่อนวันที่ 16 ต.ค. 64 รวมทั้งกรณีอื่นๆ โดยสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th จนถึงวันที่ 27 พ.ย. 64

“ SMEs เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของการจ้างงานในประเทศไทย จึงเป็นที่มาให้เกิดโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ซึ่งจากนี้สถานประกอบการที่ได้รับการอนุมัติร่วมโครงการฯ หากมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ในเดือนที่ 2 และ 3 จำนวน 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน ตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ โดยหากใครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการก่อนจะได้รับสิทธิก่อน จนครบตามจำนวน 2 เดือน เดือนละไม่เกิน 201,647 ราย”

ก.แรงงาน ปิดรับลงทะเบียนโครงการช่วย SMEs  รักษาการจ้างงานได้กว่า 3 ล้านคน  

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ฐานข้อมูลประกันสังคม ม.33 สถานะ Active) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 โดยที่นายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น 

อ่านข่าวเพิ่มเติม >> เร่งช่วย "แรงงานไทย" เสียชีวิต-บาดเจ็บ จากไซต์ก่อสร้างที่ไต้หวัน

นายไพโรจน์ โขติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน

และกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ 5 โดยนายจ้างสามารถจ้างงานเพิ่มได้แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไข คือเมื่อรวมลูกจ้างที่จ้างงานเพิ่มแล้ว ยังมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ทั้งนี้นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ โดยหลักเกณฑ์สำคัญอีกประการที่นายจ้างสถานประกอบการจะได้รับการอนุมัติร่วมโครงการ คือ ต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินสมทบ สปส. 1-10 ในระบบ e-Sevice จึงจะได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการนี้

ก.แรงงาน ปิดรับลงทะเบียนโครงการช่วย SMEs  รักษาการจ้างงานได้กว่า 3 ล้านคน