มีผลบังคับใช้แล้ว ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19 ฉบับใหม่ ปรับปรุงอัตราค่าชุด PPE และเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน

16 พฤศจิกายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๖) วานนี้(15 พ.ย.) ว่า

 

โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วย โรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศฉบับใหม่  เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยโรคโควิด-19

เพื่อเป็นการปรับแยก อัตราค่าชุด PPE และเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วย โรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และมาตรา 36 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศฉบับใหม่  เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยโรคโควิด-19

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วย โรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๖)”

 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป

 

ข้อ 3 ให้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วย โรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว เป็นไปตามแนบท้าย ประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศฉบับใหม่  เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยโรคโควิด-19