svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

รมว.พลังงาน ติดตามอนุรักษ์พลังงาน "เกาะฮั่ง"

15 พฤศจิกายน 2564

กระบี่- รมว.พลังงาน ตรวจติดตามโครงการงบกองทุนอนุรักษ์พลังงาน "เกาะฮั่ง" หมู่ที่ 4 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ สร้างพลังงานยั่งยืน

15 พฤศจิกายน 2564 ที่เกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ลงพื้นที่กระบี่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชน ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจติดตามความสำเร็จ   โครงการด้านพลังงาน คือ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเกาะฮั่ง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก

รมว.พลังงาน ติดตามอนุรักษ์พลังงาน "เกาะฮั่ง"

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ครั้งนี้ มีภารกิจตรวจราชการก่อนการเข้าร่วมประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดกระบี่ คือติดตามการดำเนินโครงการด้านพลังงาน โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัย หมู่ที่ 4  เกาะฮั่ง ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณกว่า 9 ล้านบาท จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี 2564 เพื่อติดตั้งระบบ Solar home ขนาด 600 วัตต์ พร้อมแบตเตอรี่ ให้กับชาวบ้านจำนวน 170 ครัวเรือน ที่ประสบปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้ 3 อย่าง เช่นพักลม ทีวี  แหละหม้อหุ้งข้าว  โดยมั่นใจว่าหลังการดำเนินการโครงการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นที่โครงการจะมีพลังงานเพียงพอในการดำเนินชีวิตประจำวัน สร้างประโยชน์ด้านการศึกษาของเยาวชน การประกอบอาชีพและการต่อยอดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างงาน สร้างรายได้นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

รมว.พลังงาน ติดตามอนุรักษ์พลังงาน "เกาะฮั่ง"
 

ซึ่งนโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนพลังงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงพลังงาน จึงได้ขับเคลื่อนภาคพลังงานให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว ด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การเพิ่มศักยภาพทางด้านอาชีพ และยกระดับรายได้ครัวเรือนของคนในชุมชน เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนให้เข้าถึงชุมชนในพื้นที่เกาะฮั่งด้วยการมีไฟฟ้าใช้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนได้เป็นอย่างดีช่วยให้ชุมชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันมากขึ้น  ขณะเดียวกันการพัฒนาดังกล่าวก็ยังคงไว้ซึ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดั้งเดิมของชุมชนด้วยเช่นกัน

รมว.พลังงาน ติดตามอนุรักษ์พลังงาน "เกาะฮั่ง"
 

รมว.พลังงาน ติดตามอนุรักษ์พลังงาน "เกาะฮั่ง"

สำหรับพื้นที่ เกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่  มีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร  มีชาวบ้านอาศัยอยู่จำนวน 170 ครัวเรือน  98 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาอิสลาม อีก 2 เปอร์เซ็นต์นับถือศาสนาพุทธ  ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และอาชีพประมง

รมว.พลังงาน ติดตามอนุรักษ์พลังงาน "เกาะฮั่ง"  

ภาพ/ข่าว โดย: สิทธิชัย สิขวัตร จ.กระบี่