svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

รมช.มหาดไทยแจกเมล็ดพันธุ์สร้างความมั่งคั่งทางอาหาร

พังงา - รมช.มหาดไทยลงพื้นที่แจกเมล็ดพันธุ์ผักและเครื่องมือประกอบอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหารและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

14 พฤศจิกายน 2564 ที่ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังสตรี ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งได้มีการมอบวัสดุการเกษตรและเมล็ดพันธุ์ต้นกล้า ต่อยอดขยายผลโครงการพังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน "กิจกรรมจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า" จำนวน 7 หมู่บ้าน และมอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบชี้เป้าโดยการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP จำนวน 30 ครัวเรือน  ก่อนจะมอบนโยบายให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมชมบูธนิทรรศการนวัตกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหารและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพังงา

รมช.มหาดไทยแจกเมล็ดพันธุ์สร้างความมั่งคั่งทางอาหาร


     

น.ส.ศริญญา ใจเย็น รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของพี่น้องประชาชน และทำให้เศรษฐกิจเกิดภาวะชะงักงัน ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เห็นชอบโครงการต่อยอดและขยายผลโครงการพังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน โดยการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจำนวน 2,732,400 บาท ดำเนินการใน 46 หมู่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน จะได้ลดรายจ่ายเสริมสร้างรายได้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และบริการแจกจ่าย แบ่งปัน และให้ยืม เมล็ดพันธุ์/ต้นกล้าในชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์ ขยายพันธุ์พืชผักท้องถิ่น

รมช.มหาดไทยแจกเมล็ดพันธุ์สร้างความมั่งคั่งทางอาหาร รมช.มหาดไทยแจกเมล็ดพันธุ์สร้างความมั่งคั่งทางอาหาร

ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน เห็นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบชี้เป้าโดยการใช้ข้อมูลจากระบU TPMAP (Thai People Map and Analytics platform) เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวน 1,534,000 บาท ดำเนินการระดับอำเภอ จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 50 คนรวมทั้งสิ้น 400 คน เพื่อจะได้ เพื่อสร้างงาน/สร้างอาชีพ/สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนา และมีความยั่งยืนลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามนโยบายของรัฐบาล

รมช.มหาดไทยแจกเมล็ดพันธุ์สร้างความมั่งคั่งทางอาหาร

ภาพ/ข่าว โดย : อโนทัย  งานดี จ.พังงา