ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ นำชาวบ้าน "เอ็ดละวาน เก่วข้าว" สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว แปลงนาข้าวเขาวง ข้าวGI พร้อมฟื้นประเพณีเกี่ยวข้าววิถีภูไทเขาวง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

15 พฤศจิกายน 2564 ที่แปลงนากำนันแรมศักดิ์ สกุลซ้ง บ้านโพนวิสัย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีผู้ไทเขาวง พร้อมนำนายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอเขาวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองผือ ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว "เอ็ดละวาน เก่วข้าว" สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีผู้ไทเขาวง

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์นำลงแขกเกี่ยวข้าวGIเขาวง

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์นำลงแขกเกี่ยวข้าวGIเขาวง

 


 

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ ที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสังคมในอดีต สำหรับคนอีสาน การลงแขกเกี่ยวข้าวหมายถึงน้ำใจที่ผู้คนในชุมชนมอบให้กัน เพื่อช่วยเหลือกันด้านแรงงาน ไม่มีค่าจ้าง ตอบแทนมีเพียงน้ำใจเลี้ยงข้าวปลาอาหารที่หาได้ในชุมชน หมุนเวียนกันไปจากครอบครัวหนึ่งสู่อีกครอบครัวหนึ่ง ปัจจุบันประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนับวันจะสูญหายไป เนื่องจากเกษตรกรสมัยใหม่นิยมใช้เครื่องทุ่นแรง ใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตรแทนการใช้แรงงานคน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอย่างการลงแขกเกี่ยวข้าวการไหว้วานกันในชุมชนกำลังจะหายไปจากสังคมชาวนา

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์นำลงแขกเกี่ยวข้าวGIเขาวง


 

ทั้งนี้ส่วนราชการอำเภอเขาวงจึงได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว "เอ็ดละวาน เก่วข้าว" ขึ้นครบทั้ง  6  ตำบลในพื้นที่  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องชาวอำเภอเขาวง ในการร่วมใจกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวผู้ไทเขาวงที่มีมาแต่โบราณ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  และพี่น้องเกษตรกร รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกัน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นข้าวเหนียวคุณภาพดี หอมนุ่มเป็นที่ต้องการของตลาด และได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI  เป็นสินค้าทางเกษตรที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์นำลงแขกเกี่ยวข้าวGIเขาวง

 โดย - ชมพิศ ปิ่นเมือง