ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกทม. ออกประกาศฉบับที่ 46 คลายล็อกร้านเกม-ร้านอาหารไม่มี SHA ที่ผ่านการประเมิน Thai Stop Covid Plus เปิดให้บริการได้ มีผล 16-30 พ.ย.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

14 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามประกาศกรุงเทพมหานคร (กทม.) เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 46) เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2564 

 

เพื่อผ่อนคลายมาตรการให้บางสถานที่สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และเพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่แบบบูรณาการ ดังนี้

 

กทม.คลายล็อก "ร้านเกม-ร้านอาหารไม่มี SHA" มีผล 16 พ.ย.นี้

1. ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต หรือตู้เกม สามารถเปิดดำเนินการได้ เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนครบเข็มสองแล้วตั้งแต่ 10 พ.ย. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเวลา และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด เช่น มาตรการ DMHTTA มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ 

 

กทม.คลายล็อก "ร้านเกม-ร้านอาหารไม่มี SHA" มีผล 16 พ.ย.นี้


 

กทม.คลายล็อก "ร้านเกม-ร้านอาหารไม่มี SHA" มีผล 16 พ.ย.นี้

 

2. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรคโควิด รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid Plus) ของกรมอนามัย สามารถเปิดให้บริการได้เช่นเดียวกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ในระดับ SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท)

 

ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 16-30 พ.ย.64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง