ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา 3 คน แทนที่เกษียณอายุราชการ เมื่อ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     วันนี้ (4 พ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๒๕๐ คน 

ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องด้วย พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม 
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และพลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง ได้พ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา
 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สว. 3 คน

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้
๑. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม
๒. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ
๓. พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา