ก.ล.ต. จัดทำวีดิทัศน์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) ผลการดำเนินงานของประเทศไทย ในการประชุม COP26 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดจัดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2564 - 12 พฤศจิกายน 2564 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เพื่อเป็นเวทีหารือ และแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลก เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเท่ากับศูนย์ (Net Zero) และการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามความตกลงปารีสนั้น

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้จัดทำวีดิทัศน์แสดงพันธกิจและการดำเนินงานของ ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และได้ประสานงานร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานหลักในการจัดแสดง Side Event ในการประชุม COP 26 เพื่อนำไปจัดแสดงเป็นหนึ่งในผลงานการดำเนินงานของประเทศไทยร่วมกับผลงานจากหน่วยงานในหลากหลายภาคส่วน 

 

ก.ล.ต. ชู 6 ด้าน 3 หลักการ พัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน ในการประชุม COP26 (มีคลิป)

โดย ก.ล.ต. ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นการขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาโดยตลอด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ก.ล.ต. ในการมุ่งมั่นพัฒนาระบบนิเวศที่เกื้อหนุนให้ตลาดทุนไทยยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้  สอดรับกับการขับเคลื่อนทั้งในระดับประเทศและสากล โดยมีรายละเอียดครอบคลุมการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ ดังนี้

 

พัฒนาระบบนิเวศ เพื่อวางองค์ประกอบหลักทั้ง 6 ด้าน ซึ่งเป็นฐานสำคัญในการสนับสนุนการระดมทุน และการลงทุนเพื่อความยั่งยืน

 

 1. ผู้ระดมทุน
 2. ผู้ลงทุน
 3. เครื่องมือระดมทุน
 4. ผู้ประเมินภายนอก
 5. ศูนย์รวมข้อมูลด้านตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน
 6. ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

 

ก.ล.ต. ชู 6 ด้าน 3 หลักการ พัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน ในการประชุม COP26 (มีคลิป)

 

พร้อมนำหลักการสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

 1. การกระตุ้นให้เกิดวินัยในตนเอง 
 2. การใช้แรงผลักดันจากตลาด 
 3. การใช้กฎหมาย 


บูรณาการเข้ากับการดำเนินงานและนโยบายการกำกับดูแลองค์กรของบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน โดยเน้นหลัก tone from the top และการบริหารจัดการความเสี่ยง

 

 • ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลรายปี 56-1 One Report ให้รวมข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับมาตรฐานการรายงานข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน และเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทผ่านการจัดอบรม และเครื่องมือต่าง ๆ

 

 • นำเสนอหลักการ I Code สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารเงินลงทุนอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน 

 

ก.ล.ต. ชู 6 ด้าน 3 หลักการ พัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน ในการประชุม COP26 (มีคลิป)

 

 • ส่งเสริมผลิตภัณฑ์การระดมทุนและการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 • ทำงานเชิงรุกร่วมกับองค์กรหลายแห่งในทุกระดับ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก

 

 • ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายความตกลงปารีส และการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) 

 

ก.ล.ต. ชู 6 ด้าน 3 หลักการ พัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน ในการประชุม COP26 (มีคลิป)

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด