จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 อําเภอ ประกอบด้วย อ.บางเลน อ.นครชัยศรี อ.กําแพงแสน และ อ.สามพราน สถานการณ์น้ําล้นตลิ่งที่ท่วมพื้นที่บ้านราษฎรในพื้นที่ลุ่มตำ่นอกแนวคันก้ันน้ํา

28 ตุลาคม 2564 โดยที่ อ.บางเลน และ อ.นครชัยศรี น้ำได้เอ่อท่วมตลาดและบ้านเรือนประชาชน ที่อยู่ใกล้แม่น้ำในหลายพื้นที่ ปัจจุบันการระบายน้ำมาทางแม่น้ำท่าจีน ที่รับการระบายน้ำจากเขื่อนกระเสียว อยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ ในปริมาณเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับน้ำทะเลหนุน ทําให้ระดับน้ำยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำ ต่อไป อําเภอ อปท. ผู้ปกครองท้องที่ ได้ร่วมกันจัดหากระสอบทรายกั้นน้ำและสูบน้ำ และได้เตรียมพื้นที่พักพิงไว้แล้ว

สถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ติดริมแม่น้ำท่าจีนและพื้นที่ลุ่ม สถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ติดริมแม่น้ำท่าจีนและพื้นที่ลุ่ม

ทางจังหวัดได้แจ้งเตือนกรณีการระบายน้ำเขื่อนกระเสียวให้ประชาชนทราบแล้ว ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ช่วยเหลือน้ำท่วมขังแหล่งชุมชน โรงเรียนการบิน ตําบลกระตืบ อําเภอกําแพงแสน พื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน พื้นที่ประมาณ 4,200 ไร่ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ช่วยเหลือพื้นที่เกษตร ตําบลหินมูล อําเภอบางเลน พื้นที่ประมาณ 4,400 ไร่ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ช่วยเหลือพื้นที่เกษตร ตําบลบางไทรป่า อําเภอบางเลน พื้นที่ประมาณ 4,800 ไร่ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขนาด 12 นิ้ว สูบน้ำเร่งระบายน้ำในเขตชุมชนจํานวน 6 เครื่อง และ (โครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาพระยาบันลือ)

สถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ติดริมแม่น้ำท่าจีนและพื้นที่ลุ่ม สถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ติดริมแม่น้ำท่าจีนและพื้นที่ลุ่ม

ข่าว-ภาพ โดย ปนิทัศน์ มามีสุข นส.ปณิดา มามีสุข