svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

บิ๊กป้อมลงพื้นที่เมืองกาญจน์ ขับเคลื่อนโครงการผันน้ำเขื่อนศรีนครินทร์

20 ตุลาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กลอง และเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี

โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ และรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการ (สทนช.) นำเสนอภาพรวมการบริหารจัดการน้ำตามมาตรการ กอนช. และความก้าวหน้าโครงการผันน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ฯ นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กลองและคลองจระเข้สามพัน การเตรียมพื้นที่รับน้ำหลากปี 2564 และการเตรียมการฤดูแล้งปีถัดไป นายสุชีพ มีถม ผอ.เขื่อนศรีนครินทร์ และนายอมร แก่นสารี ผอ.เขื่อนวชิราลงกรณ นำเสนอแนวโน้มสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำและความปลอดภัยของเขื่อน และนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำเสนอศักยภาพและการพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

พลเอก ประวิตร เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง บูรณาการความร่วมมือเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากหรือน้ำป่าไหลหลาก และดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด รวมถึงแผนการช่วยเหลือเยียวยาหรือฟื้นฟูให้กลับมาสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด โดยให้ครอบคลุมทุกด้านและทั่วถึงทุกกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งให้อนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด โดยจังหวัดกาญจนบุรี และ สทนช. เร่งรัดการจัดทำแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยเสนอผ่านคณะกรรมการลุ่มน้ำ และให้ สทนช. รวบรวมเสนอ กนช. เห็นชอบโดยเร็ว รวมทั้งให้กำหนดหน่วยงานปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายเสนอเข้าแผนงาน รวมถึงเน้นย้ำการวางแผนกักเก็บน้ำสำรองทุกแหล่ง ทั้งผิวดินและใต้ดิน ไว้รองรับในช่วงฤดูแล้งหน้าด้วย

บิ๊กป้อมลงพื้นที่เมืองกาญจน์ ขับเคลื่อนโครงการผันน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ บิ๊กป้อมลงพื้นที่เมืองกาญจน์ ขับเคลื่อนโครงการผันน้ำเขื่อนศรีนครินทร์

โดยให้ สทนช. ร่วมกับกรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พิจารณากำหนดแผนการจัดสรรน้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนแม่กลอง ซึ่งต้องคำนึงถึงการใช้น้ำทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการสนับสนุนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยการประปานครหลวง ในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ ให้ทั่วถึงอย่างเท่าเทียม และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งต้องบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับกฎหมายน้ำด้วย

"แม้ลุ่มน้ำแม่กลองจะเป็นลุ่มน้ำที่มีศักยภาพ เก็บกักน้ำได้มาก สามารถส่งน้ำไปช่วยเหลือลุ่มน้ำข้างเคียงได้ก็ตาม แต่ จ.กาญจนบุรี ยังมีพื้นที่ภัยแล้งที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำที่เรียกว่า "อีสานของจังหวัดกาญจนบุรี" ครอบคลุม 5 อําเภอ ใน จ.กาญจนบุรี ได้แก่ อ.บ่อพลอย อ.หนองปรือ อ.ห้วยกระเจา อ.เลาขวัญ และ อ.พนมทวน จึงได้กำชับให้ สทนช. บูรณาการร่วมกับกรมชลประทาน กฟผ.และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดการดำเนินงานโครงการผันน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อบรรเทาภัยแล้ง จ.กาญจนบุรี ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว" รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

บิ๊กป้อมลงพื้นที่เมืองกาญจน์ ขับเคลื่อนโครงการผันน้ำเขื่อนศรีนครินทร์

 

ด้านนายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการ สทนช. เปิดเผยว่า สนทช. ได้ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 โครงการสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำแควใหญ่เริ่มดำเนินปี 2566 ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถสูบผันน้ำได้ปีละ 27.25 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มีพื้นที่รับประโยชน์ 78,508 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 21,659 ครัวเรือน ระยะที่ 2 โครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เริ่มดำเนินการปี 2568 ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี เมื่อแล้วเสร็จจะผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ตามแรงโน้มถ่วงได้ปีละ 265.50 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 486000 ไร่ มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในเขต อ.เลาขวัญและ อ.ห้วยกระเจา รวม 2.97 ล้าน ลบ.ม./ปี ประชาชนได้รับประโยชน์ 53,810 ครัวเรือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)

"ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 61-64 ) จ.กาญจนบุรี มีแผนงานโครงการด้านน้ำในพื้นที่รวม 1,132 โครงการ เช่น ก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค ก่อสร้างระบบผันน้ำจากแม่น้ำแควน้อย-บ้านไตรรัตน์ และก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแควน้อย ขณะที่งบประมาณบูรณาการปี 65 จำนวน 39 โครงการ เช่น แก้มลิงบ้านหนองปลาซิว ฝายคลองหมื่นเทพ พร้อมระบบส่งน้ำ ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนด่านมะขามเตี้ย เป็นต้น ซึ่ง สทนช.จะติดตามและเร่งรัดงาน ด้านทรัพยากรน้ำทุกโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนตามแผนแม่บทฯ น้ำ 20 ปี" รองเลขาธิการ สทนช. กล่าว

บิ๊กป้อมลงพื้นที่เมืองกาญจน์ ขับเคลื่อนโครงการผันน้ำเขื่อนศรีนครินทร์

 

ข่าว-ภาพ โดย สุพจน์ แก้วกาสี

logoline