กรรมาธิการแก้ปัญหายาเสพติด ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดูงานการแก้ปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อนำเสนอสภาฯและรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาเป็นระบบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

17 ตุลาคม 2564 นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2564 ดูงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการและการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วยกระบวนการพัฒนาทักษะสมอง (EF : Executive Funcitons) ให้แก่เด็กตั้งแต่ปฐมวัย

 

โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศึกษานิเทศก์ ตำรวจ ทหารในพื้นที่ รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ 

กมธ.แก้ปัญหายาเสพติด ลุยเชียงรายดูงานแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะกรรมาธิการลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติด การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ การขับเคลื่อนและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วยกระบวนการพัฒนาทักษะสมอง (EF) ให้แก่เด็กตั้งแต่ปฐมวัย

 

รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การขับเคลื่อน EF ณ โรงพยาบาลพญาเม็งราย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพญาเม็งราย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่เปา และ รพ.สต. แม่เปา


กมธ.แก้ปัญหายาเสพติด ลุยเชียงรายดูงานแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมาธิการฯ จะรวมรวมข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดได้รับทราบ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลต่อไป 

 

สำหรับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ที่เดินทางไปประกอบด้วย นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง รองประธานคณะกรรมาธิการ นายพยม พรหมเพชร รองประธานคณะกรรมาธิการ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ, นายธรรศกร พันธารีกุล ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ นายภาคิน เจริญนนทสิทธิ์ อนุกรรมาธิการ นายจุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการ รวมทั้งผู้สังเกตการณ์ และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร