กลุ่มประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย จำนวนกว่า 3,967 สถานีทั่วประเทศ ยื่นหนังสือประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน เพื่อขอแก้กฎหมายประมูลคลื่น

ตัวแทนกลุ่มประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย  เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายสิระ เจนจาคะ ประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ซึ่งมอบหมายให้นายคมเดช  ไชยศิวามงคล รองประธานคณะกรรมาธิการฯ รับหนังสือจากผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน2564 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้ออกประกาศ กสทช.เรื่องการเปลี่ยนผ่านการทดลองการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบอนุญาต ซึ่งจะมีการลดกำลังส่งของวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนจาก 500 วัตต์เป็น 50 วัตต์

 


โดยประกาศดังกล่าวมีการปกปิดรายละเอียดในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นการออกประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจำนวน 3,967 สถานีทั่วประเทศ ได้รับความเดือดร้อน กสทช. มีเจตนาที่จะทำให้สถานีวิทยุภาคประชาชนสิ้นสภาพทั่วประเทศไม่สามารถประกอบกิจการได้ จึงได้มาสภาผู้แทนฯเพื่อยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมฯ และนายคมเดช ไชยศิวามงคล รองประธานฯ เพื่อพิจารณาให้ความเป็นธรรมและให้มีการแก้กฎหมายไม่ให้มีการประมูลคลื่นวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน และให้ตรวจสอบการออกประกาศของ กสทช.