กรมการปกครอง ส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน-ทะเบียนบ้าน เพื่อลดภาระประชาชน

สมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0309.4/ว 25043 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และลดภาระของประชาชน จึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครอง ปฏิบัติตามประกาศกรมการปกครองอย่างเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

กรมการปกครอง แจ้งทุกหน่วยเลิกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน-ทะเบียนบ้าน

 

ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2561 มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2561 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน ประกอบกับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2561 ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมาแล้ว

กรมการปกครอง แจ้งทุกหน่วยเลิกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน-ทะเบียนบ้าน